Mor i psykoser och missbruk

Hej min fråga är som följer min mamma är svår missbrukare av benzodiacepiner och har på dom senaste åren blivit helt verklighet s frånvarande. Jag har gjort mängder av orosanmälningar pratat otaliga gånger med ansvariga på kommunen och inget händer. Jag tycker att det finns skäl till tvångsvård även polisen har gjort orosanmälningar pga psykoser. Jag märker att socialtjänsten inte vill ha med henne att göra pga hennes vidriga beteende men hon kommer inte leva länge till i det skicket hon är vad krävs för att dom ska agera och verkligen göra något. Hälsningar orolig son

Filten

Kommentarer

Hej!

Vi förstår din frustration när du ser din mamma fara illa av sitt psykiska mående och missbruk och inte tycks få något stöd. Både socialtjänsten och sjukvården arbetar huvudsakligen utifrån att personer önskar och söker hjälp frivilligt.

Det finns ett antal kriterier som skall vara uppfyllda för att man skall kunna besluta om vård mot personens samtycke, beslut om LVM. Kriterierna finner du i Lag (1988:870) om vård av missbrukare vissa fall (LVM). Av 4 § fragår att tvångsvård skall beslutas om, någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk, vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller på något annat sätt, och han eller hon till följd av missbruket utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara, löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående.

Så länge en person samtycker till vård och också håller den planering man kommit fram till med sin handläggare, så kan man inte omhändertas med stöd av LVM.

Du beskriver att din mamma även lider av psykoser. Det psykiska mående behandlas och utreds av vården som i sin tur, inom ramen för Hälso- och sjukvårdslagen, har möjlighet att besluta om tvångsvård enligt LPT.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter