När sätter socialen in lvu direkt

Hej. Vi lever nu på skyddad boende genom socialen.. dom har öppnat utredning för vi är hotade. Kan dom gå in med direkt lvu fastän dom har skickat det vidare till utredning

Undrande

Kommentarer

Hej!

Vi tolkar din fråga som att socialtjänsten har inlett utredningar på dina barn och att du är orolig över att barnen ska bli omedelbart omhändertagna enligt LVU.

Som alltid när det gäller orosanmälningar som inkommer till socialtjänsten gällande barn görs direkt en skyddsbedömning om det föreligger skäl för att akuta skyddsåtgärder. Sedan utreds hemsituationen och både barn och vårdnadshavare ska få komma till tals. Socialtjänsten arbetar så långt som möjligt efter att hitta frivilliga lösningar tillsammans med vårdnadshavare och barn.

Meningen med tillämpning av LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) är att trygga samhällets möjligheter att kunna ge barn och unga den vård och den behandling som de behöver. LVU kompletterar socialtjänstlagen i situationer när frivilliga insatser inte är möjliga. Detta framgår av 1 § LVU där det anges att insatser inom socialtjänsten för barn och unga ska göras i samförstånd med den unge och den unges vårdnadshavare enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen.

För att LVU ska vara tillämplig måste samtliga tre kriterier vara uppfyllda:

- Det ska föreligga ett missförhållande som har anknytning till den unges hemmiljö enligt 2 § LVU (de s.k. miljöfallen) och/eller till den unges eget beteende enligt 3 § LVU (de s.k. beteendefallen).
- Missförhållandet ska medföra att det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas.
- Behövlig vård kan inte ges på frivillig väg

LVU ska alltså tillämpas först när det visar sig att det inte går att få samtycke till den vård som är behövlig för den unge. Med behövlig vård avses att hela den planerade vården ska kunna genomföras, både på kort och lång sikt. Socialnämnden har inte bara en befogenhet att ingripa till den unges skydd, utan även ett ansvar då frivilliga åtgärder inte är möjliga.

Vårt förslag är att du pratar med barnens socialsekreterare om din oro och dina funderingar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter