återbetalningsskyldig till ekonomiskt bistånd

Hej.
Fr.o.m när är jag återbetalningsskyldig till ekonomiskt bistånd vid ett arv?
När personen jag ärver dör?
När arvet tillkommer och utbetalas mig?
From när bouppteckningen finns hos skatteverket?
Var vänder jag mig om att överklaga min tvångsunderskrift av min handläggare på Ekonomisktbidrag, Tingsrätten?

(Fick enb. en timma på mig att skriva under att jag var återbetalningsskyldig, jag gjorde det för hon hotade mig med att inte ge mig bidrag.
För att kunna betala min hyra skrev jag under, utan att kunna rådgöra med någon om detta.

Tack på förhand.

mvh
Madeleine

Madeleine

Kommentarer

Hej!

Ekonomiskt bistånd är välfärdssystemets yttersta skyddsnät. Ekonomiskt bistånd utgår endast om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Enligt 9 kap 2 § Socialtjänstlagen får socialnämnden kräva tillbaka bistånd som lämnats bland annat till den som på grund av förhållanden som han eller hon inte kunnat råda över hindrats från att förfoga över sina inkomster och tillgångar.

Beslutet kan överklagas till Förvaltningsdomstol. Beslutet skall vara skriftligt och det skall klart framgå rätten att överklaga och hur.

Det måste stå klart att du har ett arv att vänta som ännu inte utbetalts. Det vill säga att den du ärver är avliden, men att arvet ännu inte utbetalts.

Det skall också finnas en tydlig överenskommelse med den enskilde om när och på vilket sätt återbetalningen skall ske.

Om du har klagomål på själva handläggningen av ditt ärende kan du vända dig till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) https://www.ivo.se/for-privatpersoner/.

Vi hoppas att du genom detta fått svar på din fråga.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter