Hämta ut journal från sjukvården

Hej!

Jag undrar hur många gånger socialen egentligen får inhämta mina journalen från sjukvården?
Min flicka placerades pga deras våldsamma far. Nu har han avlidit och en hemtagningsutredning har startat om jag kan ta hem mitt barn igen. Redan när hon placerade hämtade min socialsekreterare löpande information från sjukvården om mig. Och nu säger min nya socialsekreterare att hon ska igen hämta in journaler. Känns otroligt kränkande! Känns som om socialen flyttat in under min hud och följer med mig i varje andetag jag tar ......

Med vänliga hälsningar otroligt less mamma

Otroligt leds

Kommentarer

Hej!

Vi uppfattar att din dotter är placerad i familjehem utifrån förekomst av våld från faderns sida. Fadern har avlidit och en hemtagningsutredning har påbörjats. Din socialsekreterare avser nu att inhämta uppgifter i form av sjukvårdsjournaler. Detta upplever du som kränkande eftersom det redan har gjorts tidigare.

Vi soctanterna kan inte uttala oss i enskilda ärenden då vi inte har tillgång till alla uppgifterna som föranleder bedömningen. Att genomgå en utredning innebär att handläggaren tar del av uppgifter som är relevanta för utredningen i förhållande till bedömningen av förälderns förmåga att ta hand om barnet och dess behov.

Sjukvårdsjournaler är exempel på uppgifter som kan vara viktiga att känna till i ett beslut om hemtagning eftersom fysisk och psykisk ohälsa hos föräldern kan påverka förutsättningarna för att barnet skall få sina behov tillgodosedda. Det är viktigt att veta att en diagnos inte innebär per automatik att barnet inte kan bo hemma hos sina föräldrar. Att föräldern tar emot stöd för sin problematik, har insikt i sin sjukdom och samarbeta med socialtjänsten för att tillsammans hitta stödinsatser för att underlätta för barnet är avgörande i utredningen av just föräldraförmågan.

Vi förstår att det kan kännas oerhört svårt eftersom en utredning innebär en viss granskning vilket kan vara känsligt för den enskilde. Att bli bedömd som förälder väcker starka känslor, inte minst rädslan att barnet placeras utanför hemmet. Nämnden har dock ett ansvar för att barn inte ska fara illa och därför fokuserar alltid utredningen på barnets behov och föräldrarnas förmåga att tillgodose dessa. Vi råder dig att ta upp dina upplevelser med din nya handläggare, ställ frågor om vad för uppgifter handläggaren behöver och varför, hur det kan påverka dina förutsättningar att få hem ditt barn.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen
Soctanterna

Soctanter