LVM

Vad kan det bero på att personen blir omhändertagen ? Enligt LVM

Malek

Kommentarer

Hej!

LVM, Lag om vård av missbrukare i vissa fall, är en av de få tvångslagar som finns i Sverige. Det ska mycket till innan någon mot sin vilja ska kunna tvångsomhändertas för att få hjälp med sitt missbruk.

I 4 § LVM finns kriterierna för när tvångsvård kan bli aktuellt för någon.
4 § Tvångsvård skall beslutas om,
1. någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk,
2. vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller på något annat sätt, och
3. han eller hon till följd av missbruket
a) utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara,
b) löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller
c) kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående.

Socialnämnden ansöker om vård av en person hos förvaltningsrätten. Sedan är det Förvaltningsrätten som tar beslut om det. Förvaltningsrätten ska säkerställa att kriterierna enligt lagen finns, men också titta på om socialtjänsten försökt få personen det handlar om att frivilligt ta emot stöd och hjälp för sitt missbruk. Har inte sådana försök gjorts eller inte i tillräcklig utsträckning, kan det innebära att Förvaltningsrätten beslutar att vård enligt LVM inte är tillämplig i nuläget

Så länge en person samtycker till vård och också håller den planering man kommit fram till med sin handläggare, så kan man inte omhändertas med stöd av LVM.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter