Soc bedömning

Hej.

Vi är 4 vuxna i en lägenhet. Båda föräldrarna är sjukskrivna och får ersättning från socialen. De två vuxna barnen är arbetslösa och erhåller aktivitetsstöd. Varje inneboende betalar för sin del i lägenheten de vill säga 1 rum+kök = 1508 kr + 1/3 av internet.
En förälder ska ansöka till pension detta året och bostadstillägg. Bostadstillägget kommer påverkas av dessa två inneboende. Socialen menar att de kommer göra en ny beräkning två månader tidigare än pensionen för att de anser att vi är tre hushåll i bostaden. Därmed kommer de göra en ny beräkning avseende de två vuxnas barnens del och sträckning sträcker sig att de två arbetslösa med aktivitetsstöd ska betala mer än hälften av hyran dvs 1/3 av hyran. Vuxna barn = 2/3 av hyran. Föräldrar =1/3
Soc räknade med att vi även skulle erhålla bostadsbidrag från FK men vi blev nekade då vi inte uppfyller kraven. Efter de nekade beslutet höll sig soc fortfarande fast vid sitt förslag.
Nämner nog att brevet från soc med denna information kom in som förslag och vi hade möjlighet att yttra oss. Vi har bestridit förslaget x-antal gånger.

Min fråga lyder.. Är vi vuxna barn försörjningsskyldig för mina föräldrars hyresdel?
Bostadstillägget kommer påverkas , de pengar som är förlorade, är vi vuxna barn skyldiga att täcka de kostnaderna som är förlorade? Ska vi som arbetslösa med aktivitetsstöd vara skyldiga att betala mer än hälften av hyran ? Är vår rättighet som inneboende att betala vår del i hushållet dvs 1 rum + kök + 1/3 internet?

Vilka är mina rättigheter och skyldigheter i detta fallet?

Katastrof

Kommentarer

Hej!

Vuxna barn är aldrig försörjningsskyldiga gentemot sina föräldrar. Detta gäller även föräldrars hyresdel.

Av Socialstyrelsens Allmänna råd framkommer särskild beräkningsmetod i de fall den inneboende har hushållsgemenskap med hyres-/bostadsinnehavaren utan att vara sambo, t. ex. ett kvarboende vuxet barn eller en förälder.
“Socialnämnden bör vid beräkningen av den faktiska boendekostnaden beakta hur stor andel av bostaden den enskilde disponerar, om han eller hon, t.ex. ett kvarboende vuxet barn eller en förälder, lever i en hushållsgemenskap med bostadsinnehavaren utan att vara samboende. Nämnden bör vid beräkningen följa Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:9) om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadsbidrag och familjebidrag i form av bostadsbidrag, som finns i Försäkringskassans författningssamling.”

Socialnämnden bör vid beräkningen av den faktiska boendekostnaden beakta kostnaden delad med antalet boende i bostaden.

Hoppas att informationen kan hjälpa något, när ansökan väl prövas får ni ett beslut med motivering till varför socialnämnden gjort denna bedömning. Som alltid bedöms ansökan och er situation individuellt varför det inte är möjligt att i detalj ge er ett korrekt svar på er fråga. Om ni anser att beslutet är felaktigt har ni rätt att överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten, vilket vi tolkar det som att ni redan gjort.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter