Personakt

Hej!

Jag undrar vad som ingår i ens personakt på socialtjänsten? Alltså om man som minderårig ber om att få läsa utredningen och allt annat som finns om en på soc, vad är det som finns att se? Gamla orosanmälningar? Anteckningar från samtalen? Motiveringar? Liksom vad är det socialsekreterare skriver och sparar?
Kan man få allt utskrivet på papper kostnadsfritt?

Person

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att det kan kännas viktigt att få veta vad för information som finns om en hos socialtjänsten. Det är något som man har laglig rätt att få ta del av. Socialtjänsten erbjuder personen det gäller att ta del av handlingarna i socialtjänstens lokaler. Ibland sitter en tjänsteperson med. Att ta del av handlingarna skriftligt kan medföra en administrativ kostnad som täcker kostnaden för pappersutskriften. Om det då är en akt om på många sidor, kan det vara klokt att välja ut sidor man vill kopiera för att få en rimlig kostnad efter att ha läst sin akt.

Din personakt skall innehålla alla handlingar som inkommit till socialtjänsten gällande ditt ärende samt dokumentation från möten och samtal som hållits. Utöver det finns alla utredningar och beslut dokumenterade i din akt.

Varje beslut som handläggaren fattat skall vara välgrundat och dokumenterat och därav möjligt för dig att ta del av.

Din akt sparas i fem år efter att utredningen avslutats. Har du varit placerad i familjehem eller på HVB sparas din akt längre för att ge dig möjlighet att även i vuxen ålder kunna ta del av informationen.

Innan handlingarna kan lämnas ut måste en menprövning göras. Detta innebär att en tjänsteperson prövar om ett utlämnande av handlingar kan vara menligt, alltså vara ett intrång i den personliga integriteten för den eller de personer som handlingen berör.

Det kan vara bra att sätta sig ner med en person som man känner trygghet och tillit till när man går igenom handlingarna i fall man får behov av att diskutera uppgifterna eller om uppgifterna väcker starka känslor hos en.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter