Spara till semester

Jag undrar om man får sätta av en del av försörjningsstödet varje månad för att spara till en semesterresa?

Nalle

Kommentarer

Hej!

Försörjningsstöd är ett bistånd som i förarbetet är tänkt ska ge en försörjning under en kortare period. Det är ett behovsprövat bistånd och ges till skäliga kostnader. Vilka utgiftsposterna är regleras i socialtjänstlagens 4 kap 3 §.

“3 § Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för
1. livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning och telefon,
2. boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.
Skäliga kostnader enligt första stycket 1 ska i enlighet med vad regeringen närmare föreskriver beräknas enligt en för hela riket gällande norm (riksnorm) på grundval av officiella prisundersökningar av olika hushållstypers baskonsumtion. Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl, ska socialnämnden dock beräkna dessa kostnader till en högre nivå. Nämnden får också i ett enskilt fall beräkna kostnaderna till en lägre nivå, om det finns särskilda skäl för detta. Lag (2018:1894).”

Försörjningsstödets storlek baseras på en rikstäckande norm, riksnormen, som är uppdelad i olika delar.

I Socialtjänstförordningens 2 kap finns riksnormen reglerad.

“1 § /Träder i kraft I:2021-01-01/ Riksnormen för beräkning av skäliga kostnader enligt 4 kap. 3 § första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453) grundar sig på Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar och delas upp på olika hushållstyper och åldersintervaller.

Riksnormen för ett hushåll under 2021 utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna beräknade enligt följande tabeller.
Personliga kostnader i kronor per hemmavarande barn och skolungdom
ej lunch 5 dagar/vecka
under 1 år 1-2 år 3 år 4-6 år
2 050 2 240 1 990 2 170

med lunch
under
1 år 1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år 11-14 år 15-18 år 19-20 år
2 180 2 440 2 170 2 440 3 060 3 520 3 970 4 000

Personliga kostnader i kronor - vuxna
Ensamstående Sambor
3 160 5 700

Gemensamma hushållskostnader i kronor - medlemmar i hushållet
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers.
1 020 1 130 1 420 1 610 1 860 2 100 2 270

För hushåll med fler än 7 personer beräknas kostnaden för varje tillkommande hushållsmedlem som skillnaden mellan hushåll med 6 respektive 7 personer.
För en vuxen person som inte är att anse som sambo, men som ingår i hushållsgemenskap med flera personer, beräknas normen såsom personliga kostnader för ensamstående plus kvoten av de gemensamma kostnaderna för hushållet och antalet medlemmar i hushållet. Förordning (2020:1013).”

Försörjningsstödet ger inte så mycket utrymme att spara till någon dyrare semester, men posten för lek och fritid är för att kunna spara undan för att kunna bekosta större inköp av till exempel cykel eller för den delen en semester.

Vårt råd är att du pratar med din handläggare om hur du kan göra för att möjliggöra semester med din familj, hur och var du kan sätta undan pengar för att inte riskera att dessa pengar räknas som en inkomst.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter