jag vill veta mer om min barndom

jag är snart 15 och undrar om jag sår hämta ut mina social papper?

Minna

Kommentarer

Hej!

Om du är eller har varit föremål för utredning eller insatser via socialtjänsten har du rätt att få ta del av dina journalanteckningar och handlingar som är upprättade av socialtjänsten. Vanligtvis får du ta del av alla uppgifter som rör dig själv.

Innan en journal lämnas ut ska en prövning göras så att uppgifterna kan lämnas ut utan att den enskilde eller dess närstående lider men, en så kallad menprövning. Detta innebär att en tjänsteperson prövar om ett utlämnande av handlingar kan vara menligt (vara ett intrång i den personliga integriteten) för den eller de personer som handlingen berör. Detta regleras i Offentlighets- och sekretesslagen.

Du har rätt att få ut handlingar som finns hos Socialtjänsten om dig. Några fåtal sidor kan du nog få kostnadsfritt, men önskar du många sidor eller en hel akt, får du betala för dessa. Socialtjänsten är dock skyldig att ombesörja att du kan ta del av din akt. Oftast erbjuder de dig en möjlighet att läsa innehållet i akten i socialtjänstens lokaler, och då kommer någon personal att sitta med. Eftersom du är så pass ung som du är, och det är uppgifter som rör din tidigare barndom, råder vi dig att kontakta din barnsekreterare att prata med denna om att du önskar ta del av din akt. Det kan vara bra att ha med hen när du läser din akt, så att du kan fråga hen under tiden om saker som står där, vad det betyder och så vidare. Vissa uppgifter som finns i en barnakt kan vara svåra att ta in och det finns all anledning att ha någon med sig i detta. Känner du att du vill ha någon annan vuxen med dig som du har förtroende för, kan det vara bra, så att du efteråt har någon du kan diskutera och ventilera det du har tagit del av.

Vi hoppas att du får en bild av vad som har hänt i din barndom, så att du kan fortsätta bygga din framtid med allt du själv investerar i dig.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter