Överklagan

Min fråga gäller socialtjänsten och ekonomiskt bistånd.

När man får ett avslagsbeslut från socialtjänsten så brukar det vara så att man behöver inkomma med överklagan senast 3 veckor sedan man fick beslutet.

När börjar de här 3 veckorna gälla? Dagen beslutet skrevs/skickades av/från socialtjänsten eller den dagen då den sökande faktiskt har läst beslutet?

Vänligen
La revolution

La revolution

Kommentarer

Hej!

Du undrar från vilket datum tidsfristen gäller vid möjligheten att överklaga beslutet. Precis som du skriver gäller det från datum när du fått beslutet.
När du överklagat beslutet till myndigheten ses beslutet över, och om beslutet anses uppenbart felaktigt eller nya omständigheter inkommit ska myndigheten ändra beslutet.

Vid skäl att ändra fattat beslut ska det handläggas skyndsamt och inte till nackdel för enskild klient.

Om myndigheten finner att det inte finns skäl att ändra beslutet går det vidare till förvaltningsrätten för ny prövning. Möjligheten finns även att överklaga förvaltningsrättens dom till kammarrätten och i sista hand även till högsta förvaltningsdomstolen.

Vid överklagan till kammarrätten och hösta förvaltningsdomstolen krävs ett så kallat prövningstillstånd enligt förvaltningsprocesslagen.

Du kan även läsa mer på Sveriges domstolars hemsida. Se länk nedan.
https://www.domstol.se/amnen/overklaga-myndighetsbeslut/Forsorjningssto

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter