Ang min bror

Hej vi är livrädda för att min bror har blivit mer ock mer missbrukar än det senaste tiden och är i fara för sig och andra i sin omgivning nu för tiden går han på heroin och innan gick han på sömntabletter xanor och
Vi har kontakt. Med socialen med. Det värkar ta för långt tid innan han ska död
Vi familjen är oroliga för att min bror kommer att död dom närmaste dagarna
Vi vill att han ska omhändetags enlig
Lvm lagen för vuxna för misbrukare
Med vänlig hälsning Bror

Stefano

Kommentarer

Hej!
Din fråga är redigerad så att anonymiteten bibehålls.

Vi uppfattar det som att du och familjen har en stor oro kring din brors missbruksproblematik. Detta gör att ni vill att socialtjänsten ska omhänderta din bror enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Du skriver att det redan finns en kontakt med socialtjänsten. Vi uppfattar också att ni familjen anser att det tar för lång tid för socialtjänsten att hjälpa din bror.
Vi soctanterna kan aldrig uttala oss i enskilda ärenden då vi inte har allt information om ärenden. Vi kan enbart lämna generella råd utifrån lagstiftning och handläggningsrutiner.
Lag om vård av missbrukare i vissa fall är i Sverige en tvångslag som kompletterar socialtjänstlagen. Generellt gäller det att tillämpningen av LVM skall användas om kriterierna för detta finns. Tvångslagstiftningen används restriktivt med hänsyn till individens integritet och självbestämmande.
Tvångsvård skall beslutas om:

1. någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk,
2. vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller på något annat sätt, och
3. han eller hon till följd av missbruket
a) utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara,
b) löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller
c) kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående.
Som anhörig till en vuxen missbrukare kan det vara svårt att hantera situationen samt förstå socialtjänstens bedömning inte minst utifrån att det råder sekretess. Om ni anser att missbruket har eskalerat och att det i nuläget utgör en fara för din bror men också för anhöriga måste ni vända er till socialtjänsten för att lämna en orosanmälan och beskriva de nya omständigheterna. Kontakta antingen handläggaren i ärendet eller socialförvaltningen dit din bror tillhör.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,
Soctanterna

Soctanter