Forskning personakt dag 5, 15, 25

Hej
Jobbar inom kommun med arkiv och fick till mig för många år sedan på utbildning att akterna 5,15 och 25 som bevaras för forskning måste vi lämna ut om enskild begär ut sin egen akt efter sedvanlig sekretessprövning.

Nu har frågan kommit upp här om det verkligen är så eller om man kan neka och säga att den finns bara sparad för forskning eller säga att den inte finns.

undran

Kommentarer

Hej!

Allt om socialtjänstens gallringsregler går att finna i 12 kap 1, 2 §§ Socialtjänstlagen.

Gallring
[K12]1 § Anteckningar och andra uppgifter i en personakt hos socialnämnden som tillhör en sådan sammanställning av uppgifter som avses i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten skall gallras fem år efter det att sista anteckningen gjordes i akten. Uppgifterna skall dock inte gallras så länge uppgifter om samma person inte har gallrats av nämnden enligt andra stycket.

[S2]Uppgifter i en sammanställning som avses i lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten skall gallras fem år efter det att de förhållanden som uppgifterna avser har upphört.

[S3]Gallringen skall vara avslutad senast kalenderåret efter det att gallringsskyldigheten inträdde. Lag (2003:135).

Handlingar i ärende sparas i fem år i socialregistret, räknat från sista händelsens dag. I vissa fall finns akten kvar längre beroende på ärendets karaktär såsom vid adoption och familjehemsplacering. Är personen född den 5, 15 eller 25 i månaden sparas akten på arkivmyndigheten i forskningssyfte.
Vid övertagandet av arkivmyndighet är det de som ansvarar för frågor gällande begärda handlingar.

Vi hoppas att ni har fått svar på era frågor!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter