Pacering och ungänge

Hej
jag och mitt ex fick en dotter och hon omhändertogs med stöd av LVU 2 § efter födseln. Då utredde socialen endast mamman. Socialen visste att jag är pappan men ville att faderskapet först fastställs innan jag har rätt att får veta något. Faderskapet fastställdes 7 månader efter min dotter omhändertogs, jag försökte påskynda hela processen och ringde minst en gång i veckan. Jag ville ju att barnet skulle placeras i min familjenätverk egl. 6 kap. 5 § SoL. Men socialen beslutade att barnet ska långvarig familjehem placeras under pågående faderskapsutredning. Socialen bestämde även att det bli bara umgänge via Skype och var 8tonde vecka. Detta blev omprövad av socialnämnden och jag fick inte yttra mig. Vissa insatser från socialen, då jag avtjänar ett fängelsestraff är helt rimligt. Men är det barnets bästa att undviker en anknytning till mig och min släckning? Hur kan jag överklaga placering, jag hade ju ingen rätt att överklaga när dem tog beslutet. Det var inte mitt fel att faderskapsutredning tog så långt tid. Jag har delad vårdnaden och just nu en god men sporadisk kontakt med mamman. Tack för hjälpen.

Luna barn

Kommentarer

Hej!

Förstår att det måste ha varit jobbigt för dig att få din dotter omhändertagen enligt LVU och känna att du inte har fått vara en del i denna process. Du beskriver att du är besviken på att socialtjänsten beslutade att placera din dotter i ett familjehem och inte i ditt familjenätverk, då du kunde ha fått en annan kontakt med henne. Du undrar nu om du kan överklaga denna placering i efterhand då du inte hade någon rätt att överklaga när beslutet togs.
När det gäller dina frågor och funderingar så är det viktigt att poängtera att vi inte kan svara i enskilda ärende utan endast rent generellt.

Då det gäller dina funderingar att din dotter placerades i familjehem och inte i ditt familjenätverk så gäller följande: Det är socialnämnden som beslutar om hur vården ska ordnas och var barnet ska placeras under vårdtiden. Det ska i samband med placeringen övervägas om barnet kan tas emot av någon anhörig eller annan närstående. Viktigt då det gäller detta är dock att det alltid ska vara avgörande vad som är bäst för barnet. Valet av placering ska därför alltid vara anpassat till detta. Om vårdnadshavarna önskat annat än vad socialnämnden beslutat kan vårdnadshavarna överklaga beslutet enligt 41 § första stycket LVU.

En förälder som inte är vårdnadshavare saknar som regel klagorätt och har därmed inte rätt att överklaga. Tex beslut om vård enligt LVU. Om ett beslut däremot riktar sig mot en förälder kan denna överklaga. Det kan tex gälla beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § LVU. Beslutet angår då föräldern personligen.

Alla beslut som socialnämnden fattar enligt LVU är inte överklagningsbara. I 41 § LVU. anges de beslut som kan överklagas.
När ett barn är placerat enligt LVU så ska socialnämnden göra ett övervägande av placeringen var sjätte månad. Där fattas inget beslut som kan överklagas, men man kan framföra sina åsikter.

Utifrån din specifika situation råder vi dig att kontakta ordinarie handläggare för att diskutera inför ett övervägande. Du kan där framföra dina åsikter både då det gäller placeringen i familjehemmet och när det gäller ditt umgänge med din dotter. Även då det gäller hur barnets umgänge ska se ut med sina föräldrar så tas hänsyn till dels hur lång placering som är tänkt och dels utifrån barnets behov.

Du skriver att du nu är vårdnadshavare vilket gör att du kommer få ta del av besluten som gäller din dotter. Du kan också ta hjälp av en advokat som kan hjälpa dig i processen.

Hoppas att du har fått mer klarhet i vad som gäller.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter