Försörjningsstöd,Hyra

Hej!
Min son är 30 år och ska börja studera i ett år,får aktivitetsstöd
hyr lägenhet i andra hand men stödet räcker ju inte på långa vägar till sin försörjning är det möjligt att kunna få hjälp

Bege

Kommentarer

Hej!

Vad bra att du försöker hjälpa din son med att lösa sin försörjning under sin studietid. Av din skrivelse framgår dock inte vad det är för studier som han ska påbörja, men generellt sett så utgår inte ekonomiskt bistånd då man studerar.

Rent allmänt så gäller det att vuxna studerande i första hand ska försörja sig på de förmåner som ges inom ramen för studiestödssystemet. Den som studerar är därför normalt skyldig att söka studiestöd, såsom studiehjälp och studiemedel, för att försörja sig under studietiden.

Den som inte klarar sig på studieförmåner är normalt skyldig att stå till arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt till ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen. Om det finns godtagbara skäl kan det finnas rätt till försörjningsstöd även om man inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Enligt förarbeten till SoL (prop 2015/16:136 s. 21) bör det inte ställas krav på en vuxenstuderande att omedelbart avbryta sina studier för att stå till arbetsmarknadens förfogande om studierna är en förutsättning för framtida arbete. En individuell bedömning måste göras i varje enskilt fall.

Utifrån att det vid en ansökan om försörjningsstöd görs en individuell behovsprövning blir rådet att din son kan kontakta den socialtjänst som han tillhör för att få just sin situation prövad.

Lycka till!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter