dispens på återbetalning av ekonomiskt bistånd?

Hej fick ekonomiskt bistånd första gången i mitt liv då min sjukpenning blev borttagen! Nu har jag fått tillbaka sjukpenningen men innbär att jag bara kan betala av biståndet stötvis!Kan man det eller måste allt in på en gång! Exe. Bistånd 34000kr total Nysjukersättning 16100kr ! om man betalar 5000kr i månaden går det?/Padde

Padde

Kommentarer

Hej!

Det är svårt att svara specifikt på din fråga utifrån att ekonomiskt bistånd är individuellt behovsprövat och du inte heller nämner i din skrivelse enligt vilken paragraf som du har beviljats biståndet.

Principen för ekonomiskt bistånd är att den enskilde vanligtvis får bistånd utan att personen är skyldig att återbetala det. Utifrån vad du skriver ovan utgår vi dock från att du har erhållit det beviljade ekonomiska biståndet enligt 9 kap 2 § SoL, dvs som återkrav av bistånd som förskott på förmån eller ersättning. Som förmån eller ersättning räknas utbetalningar från Försäkringskassan, till exempel löpande utbetalningar av pension, sjukersättning eller aktivitetsersättning, livränta, sjukpenning, föräldrapenning, vårdbidrag, bostadsbidrag och underhållsstöd.

Rent allmänt kring detta gäller följande:
Ett beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt denna bestämmelse ska vara skriftligt. Beslutet ska innehålla uppgifter om de omständigheter som ligger till grund för återbetalningsskyldigheten och vilken förmån eller ersättning det gäller, och den enskilde ska ha fått meddelande om beslutet. Det är viktigt att socialnämnden försäkrar sig om att den enskilde vet om att han eller hon ska återbetala biståndet, och att det finns en tydlig överenskommelse med den enskilde om när och på vilket sätt återbetalningen ska ske.

Om den enskilde inte frivilligt betalar tillbaka det ekonomiska bistånd som avses i 9 kap 2 § SoL, kan socialnämnden väcka talan om ersättning hos förvaltningsrätten med stöd av 9 kap. 3 § SoL.

Utifrån att ekonomiskt bistånd som sagt är individuellt behovsprövat är det viktigt att du tar kontakt med din ordinarie handläggare för att få ett svar på vad som gäller i just din fråga och hur det är tänkt med din återbetalning.

Hoppas att du har fått svar på din fråga och att din situation löser sig på bästa sätt.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter