Rekvisition för medicin

Det händer vid tillfällen att jag inte har möjlighet att lösa ut samtliga recept-belagda mediciner, ordinerade och föreskrivna av specialist-läkare som en del i min behandling. Detta omfattar kronisk smärta men även på senare tid svårare depression. Jag står nu efter flertal byten av ssk, helt utan planering eller uppföljning... En tillvaro som står helt still och bara främjar bidragsberoende framför framtidsutsikt och handlingsplan för självförsörjning.

I min senaste ansökan la jag till rekvisition för medicin och får inget besked, eller någon rekvisition att hämta ut i receptionen som vid tidigare tillfällen.
Jag legitimerar mig med EU-pass i receptionen och får som svar att dom kan inte lämna ut uppgifter om hur mitt ärende hanterats eller behandlas om jag inte har "bank ID".
Jag mailar då min handläggare, och får som svar att hon inte får lov att skriva ut rekvisitioner längre. Jag tror heller inte att jag kommer få ett formellt avslag över denna post, som går att överklaga. Något jag kommer att anmäla, men hur ska en SDF motivera det med stöd i SoL?

Är detta ens lagligt att neka en klient/brukare sina livsviktiga mediciner?
Bara månader tidigare och dessförinnan har det aldrig varit något hinder, men nu uppmanas jag att invänta försörjningsstöd, betala medicinerna och inkomma med kvitton. Inget konstigt i det, frånsett att jag måste ta min medicin dagligen.
Konsekvenserna av att inte ta dom är vad jag genomlider just nu, svåra smärtor från nacke till ländrygg, illamående och kroniska inflammationer som blossar upp. Sjukdomen kan även förvärras! Detta kan knappast längre kallas en dräglig tillvaro jämfört med det fantastiska stöd jag en gång haft.

Överkörd

Kommentarer

Hej!

Förstår att det är jobbigt att ha både svåra smärtor och psykisk ohälsa och att du är orolig över att inte kunna hämta ut dina mediciner som du uppger dig vara i behov av.

Man har enligt socialtjänstlagen rätt till ekonomiskt bistånd till skäliga kostnader för läkemedel som omfattas av lagen (2002:160) som föreskrivits av behörig hälso- och sjukvårdspersonal. Vissa läkemedel täcks dock inte av högkostnadsskyddet. Det innebär att samhället inte subventionerar kostnaderna utan den enskilde får själva stå för alla kostnader. Socialtjänsten tar inte över kostnader för dessa läkemedel utan är mycket restriktiv med att ge bistånd till läkemedel som inte täcks av högkostnadsskyddsskyddet. I individuella fall kan socialtjänsten göra en annan bedömning, tex efter samråd med läkarkonsulent.

Enligt Socialstyrelsens allmänna råd så bör ekonomiskt bistånd i regel utbetalas månadsvis och direkt till den enskilde via personkonto i bank, plusgiro eller bankgiro. Extraordinära utbetalningssätt i form av tex rekvisitioner bör endast användas i yttersta undantagsfall, om mycket speciella omständigheter föreligger.

Beslut om ekonomiskt bistånd sker alltid efter enskild prövning i det individuella ärendet. När du ansöker kan du kräva ett skriftligt beslut och om du inte är nöjd med detta kan du överklaga.

Utifrån att bedömningen av ekonomiskt bistånd är individuellt behovsprövad så råder vi dig att kontakta den socialtjänst du tillhör för att få det du vill ansöka om prövat. Där kan du också få information om hur du går vidare om du vill överklaga ett beslut.

Hoppas att du har fått svar på din fråga

Vänligen
Soctanterna

Soctanter