Delad vårdnad. Ena föräldern drar hela lasset ekonomiskt.

Hej!
Försöker hjälpa en kompis..
Hennes situation. Heltidssjukskriven med två barn som hon har delad vårdnad med pappan varannan vecka. Problemet är att pappan verkar tycka att barnbidraget ska räcka till allt som barnen behöver och vägrar betala en kr trots heltidsjobb och bra mycket bättre ekonomi än modern.
Går tex en cykel eller mobiltelefon sönder eller om något barn behöver nya kläder eller liknande så är det alltid mamman med dålig ekonomi som får trolla för att få ihop pengar.
Pappan är dessutom manipulativ och falsk med dig beroendeproblematik som går ut över barnen. Lovar dem saker och nallar och lånar av deras barnbidrag. Födelsedagspengar som "lånas" tillbaka av pappan.. I nuläget har dottern som fyller 16 fått in sitt studiebidrag på eget konto men pappan är redan där och försöker få dottern att låna honom pengar.
Skulle behöva råd i denna situation. Pappan är ovillig till godeman, familjesamtal och liknande. Finns det något sätt att skydda barnens pengar och se till att pappan gör sin del och ser till deras behov?

Fundersam

Kommentarer

Hej!

Av 7 kap. 1 § FB framgår att föräldrar ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Det innebär att barnet har rätt till samma ekonomiska standard som om föräldrarna fortfarande levde tillsammans.

Huvudregeln vid växelvist boende är dock att ingen av föräldrarna ska betala något underhållsbidrag. Det framgår av 7 kap. 2 § FB att en förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom underhållsbidrag i det fall vårdnaden är gemensam, men barnet enbart bor tillsammans med den andra föräldern. Som jag tolkar din fråga så bor barnen lika mycket hos din väninna som hos sin pappa, vilket gör att bestämmelsen inte är tillämplig. Man fullgör sin underhållsskyldighet den vecka då barnen bor hos er.

Huvudregeln vid växelvist boende har dock frångåtts av domstolen i ett rättsfall från 2013 (NJA 2013 s. 955) med hänvisning till bestämmelsen i 7 kap. 6 § FB. Högsta domstolen kom där fram till att barnet i fallet hade rätt att leva på en nivå som inte alltför mycket avviker från den som den ekonomiskt bäst ställda föräldern har, även när barnet inte bor hos denne. Det innebär att den förälder som har det bäst ställt ekonomiskt kan behöva betala underhållsbidrag för att fullgöra sin underhållsskyldighet trots att föräldrarna har växelvis boende i det fall då det är stora skillnader i föräldrarnas ekonomiska förmåga.

Alltså; Om barnen bor lika mycket hemma hos den ena föräldern som den andre, är huvudregeln att underhållsskyldigheten fullgörs under den vecka man har barnen boende hos sig. Huvudregeln kan dock frångås om omständigheterna i det enskilda fallet talar för det, exempelvis stora skillnader i ekonomisk förmåga. I sådana fall kan domstolen slå fast att underhållsbidrag krävs för att fullgöra underhållsskyldigheten.

Det kan alltså bli aktuellt med underhållsbidrag vid delad vårdnad både när barnet bor varaktigt hos den ena föräldern och när barnet bor växelvis med båda föräldrarna.

Underhållsbidrag kan fastställas genom avtal eller genom dom. Tips är att kontakta Försäkringskassan för ytterligare information.

För att räkna ut ett rättvist underhållsbidrag när barnet bor mestadels hos den ena föräldern kan det här verktyget från Försäkringskassan vara till hjälp, där finns även en avtalsmall som kan användas för att upprätta ett bindande avtal om underhållsbidrag. Något liknande verktyg finns inte för den situationen att barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna (växelvis boende), då kan det vara bra att ta kontakt med Försäkringskassan för att få ytterligare information.

På din fråga om hur man kan skydda barns pengar, är det svårt, då båda vårdnadshavare behöver godkänna förflyttningar mellan bankkonton. En möjlighet kan vara att ta ut pengar, om man förfogar över kort anslutet till konto. Vi tänker att man behöver vara mycket försiktig, då inte detta beslut ska läggas på barn, då det lätt blir en lojalitetskonflikt.

Hoppas du fått svar på dina frågor.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter