SoL

Hejsan
Jag undrar om det är möjligt att göra en hemtagningsutredning eller begäran när barnen är placerade enligt SoL. LVU vet jag men om dom ”bara” är SoL placerade.

Hedenheim

Kommentarer

Hej!

Om man har barn placerade enligt SoL har man rätt som vårdnadshavare att bestämma var barnet ska bo, det vill säga att man kan bestämma att ta hem sitt barn. Emellertid bör en planering inför hemflytten läggas upp med socialtjänsten. Barnets bästa ska i planeringen alltid stå i centrum.

Det finns tillfällen då socialtjänsten vid SoL-placering kan besluta om så kallat flyttningsförbud enligt 24 § LVU. Beslutet fattas primärt utifrån barnets bästa. Detta sätter vårdnadshavarens rätt ur spel vad gäller bestämmanderätten över var barnet ska bo.

Det ska föreligga en påtaglig risk för att barnets kroppsliga eller själsliga hälsa skadas om det tvingas flytta från det hem barnet befinner sig i. Omständigheter som ska beaktas är barnets ålder, utvecklingsgrad, egenskaper och känslobindningar. Föräldrars kontakter med barnet under den tid då föräldrar och barn varit åtskilda bör också vägas in. Om barnet har fyllt 12 år styr barnets vilja om det inte framkommer andra vägande skäl.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter