Kräver nytt läkarintyg med mer privat information.

Hej,

Jag är sjukskriven pga psykisk ohälsa och får försörjningsstöd.

Jag anser att mitt mående och behandling är privat och har därför sagt till min läkare att jag inte vill att mer än nödvändig information ska stå i sjukintyget.

Min handläggare på socialtjänsten tycker att det bör stå mer information i läkarintyget och säger att man behöver ha in ett nytt läkarintyg med den informationen.

Detta kan väl inte ni på socialtjänsten kräva då läkarintyget innehåller all nödvändig information som behövs för en sjukskrivning så som sjukskrivningsgrad, längden på sjukskrivningen. Det är information som räcker för t.ex. Försäkringskassan så varför anser sig min handläggare på Socialtjänsten kunna kräva in mer information?

Finns det något lagstöd?

Mvh
Anonym

Anonym

Kommentarer

Hej!

Vi förstår din situation som att du upplever att din hälsosituation är privat och något som du av integritetsskäl vill behålla för dig själv och inte dela med socialtjänsten.

Enligt Socialtjänstlagen ska socialtjänstens verksamhet bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

Samtidigt innebär en ansökan om ekonomiskt bistånd en utredningsskyldighet för socialtjänsten. Socialstyrelsen uppger att var och en är i första hand är skyldig att själv försörja sig och sin familj. Utredning görs för att bedöma om personen har rätt till bistånd. Ansökan bedöms utifrån den ekonomiska situationen och om personen uppfyller de krav som socialtjänsten kan ställa på just den personen. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer ska personer som är sjuka och därför inte kan arbeta, kunna visa det med ett läkarintyg om nedsatt arbetsförmåga.

https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/ekonomiskt-bistand/ekonomi...

På Malmö stads hemsida går att läsa att du som söker ekonomiskt bistånd även får hjälp till självförsörjning. Det innebär att socialsekreterare ger råd och stöd för att du ska kunna finna en planering som leder till att du kan försörja dig med egna inkomster. Det står även att “Du som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom behöver ha en aktiv kontakt med sjukvården och informera din socialsekreterare om ditt hälsotillstånd. Detta gäller även om du har andra hinder som gör att du inte kan arbeta”.

https://malmo.se/Service/Stod-och-omsorg/Forsorjning-och-ekonomi/Ekonomi...

Anledningen till varför din socialsekreterare vill ha mer information kan därigenom motiveras både av utredningsskäl samt för att kunna upprätta en planering mot självförsörjning.

Vi förstår att kontakten med socialtjänsten ibland kan upplevas inskränka på den personliga integriteten. Vårt råd är att du ser det som ett sätt för socialsekreteraren att kunna göra en planering tillsammans med dig som lämpar sig för just din situation. Det kan också nämnas att uppgifter som du lämnar till socialtjänsten är sekretessbelagda och får som huvudregel inte lämnas ut.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen
Soctanterna

Soctanter