Påverkas Mina Föräldrars Socialbidrag Av Att Jag sparat pengar i sex år av min barnbidrag?

Hej jag är 16 år gammal och har runt 56000 kr på kontot som mina föräldrar har sparat för mig under sex år av min barnbidrag och de lever på socialbidrag men deras handläggare sade att de måste använda mina pengar tills det är 0 kr på min konto. Jag blev jätte ledsen och tänkte att det finns många regler som säger att barn ska inte betala räkningar eller avgifter för föräldrarna.

Fråga

Kommentarer

Hej!

Rätten till bistånd regleras i 4 kap 1 § Socialtjänstlagen.

När det gäller barns tillgångar gäller att barn aldrig är försörjningsskyldiga gentemot sina föräldrar.

Vid prövning av ekonomiskt bistånd har barns tillgångar i en del fall påverkat föräldrars rätt till ekonomiskt bistånd. Föräldrar har nekats bistånd med hänvisning till barnets tillgångar. Behovet har då ansetts helt eller delvis kunna tillgodoses på annat sätt, eftersom föräldrarna haft möjlighet att förfoga över barnets tillgång.

Socialnämnden bör kunna räkna av ett barns eller en skolungdoms tillgångar eller inkomster av kapital mot barnets del i familjens kostnader inklusive boendekostnaden. Barn bör dock kunna ha sparade medel upp till 15 procent av basbeloppet (basbeloppet år 2021 är 47 600 kronor) utan att det vid ansökningstillfället påverkar föräldrarnas rätt till ekonomiskt bistånd. 2021 är 15% av basbeloppet 7140 kronor.

Om ett barn har tillgångar som föräldrarna inte kan förfoga över, bör det inte påverka föräldrarnas rätt till ekonomiskt bistånd för barnet. Detta gäller t.ex. bankmedel som står under överförmyndarens kontroll, om överförmyndaren inte ger sitt samtycke till uttag. Det görs alltid en individuell bedömning i det enskilda fallet.

Det är inte alltid lätt att förstå hur socialtjänsten beräknar försörjningsstödet. Dina föräldrar kan alltid kontakta sin socialsekreterare för mer information.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter