Barns sparande

Bor i Malmö och har två tonåringar 12 o 15 år som vill ha koll på egen ekonomi o kunna spara till större saker. Jag är ensamstående o har gemensam vårdnad samt har barnen varannan vecka. Jag har försörjningsstöd..
Hur mycket får ett barn ha (ej tillsammans utan jag menar för ETT barn) på ett konto, utan att det påverkar min rätt till socialbidrag?

Bullmamman

Kommentarer

Hej!
Rätten till bistånd regleras i 4 kap 1 § Socialtjänstlagen.

När det gäller barns tillgångar gäller att barn aldrig är försörjningsskyldiga gentemot sina föräldrar.

Vid prövningen av ekonomiskt bistånd har barns tillgångar i en del fall inverkat negativt på föräldrars rätt till ekonomiskt bistånd. Föräldrar har nekats bistånd med hänvisning till barnets tillgångar. Behovet har då ansetts helt eller delvis kunna tillgodoses på annat sätt, eftersom föräldrarna haft möjlighet att förfoga över barnets tillgång.

Socialnämnden bör kunna räkna av ett barns eller en skolungdoms tillgångar eller inkomster av kapital mot barnets del i familjens kostnader inklusive boendekostnaden. Barn bör dock kunna ha sparade medel upp till 15 procent av basbeloppet (prisbasbelopp 2021 47 600 kronor) utan att det vid ansökningstillfället påverkar föräldrarnas rätt till ekonomiskt bistånd för barnet. 2021 är 15% av basbeloppet 7140 kronor.

Om ett barn har tillgångar som föräldrarna inte kan förfoga över, bör det inte påverka föräldrarnas rätt till ekonomiskt bistånd för barnet. Detta gäller t.ex. bankmedel som står under överförmyndarens kontroll, om överförmyndaren inte ger sitt samtycke till uttag. Det görs alltid en individuell bedömning i det enskilda fallet.

I 4 kap 1 a § Socialtjänstlagen går att läsa hur barns och skolungdomars arbetsinkomster upp till en viss nivå ska hanteras vid prövningen av rätten till bistånd. Inkomster som överstiger ett prisbasbelopp (47 600 kronor) per kalenderår får beaktas vid prövning av rätten till bistånd.

Det är inte alltid lätt att förstå hur socialtjänsten beräknar försörjningsstödet. Vårt råd är att du pratar med din socialsekreterare speciellt när det gäller dina barns tillgångar.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter