Om man får två utbetalning från Soc?

Om man får två utbetalningar från Soc fast det är två olika belopp och man tidigare samma månad ansökt om klädbidrag tex och antar att det extra beloppet är för det men det sen kommer fram att det är en dubbel utbetalning kan Soc begära tillbaka pengarna direkt i en klumpsumma eller neka dig ekonomiskt bistånd kommande månader så man sitter utan någonting. Eller kan man få en avbetalningsplan?

Didi

Kommentarer

Hej!

Återkrav vad gäller för mycket utbetalt ekonomiskt bistånd regleras i 9 kap 1 § Socialtjänstlagen.

Återkrav vid fel och oriktigheter
“Om någon genom oriktiga uppgifter eller genom underlåtenhet att lämna uppgifter eller på annat sätt förorsakat att ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § betalats ut obehörigen eller med för högt belopp, får socialnämnden återkräva vad som har betalats ut för mycket.”

Om någon i annat fall än som avses i första stycket tagit emot sådant ekonomiskt bistånd obehörigen eller med för högt belopp och skäligen borde ha insett detta, får socialnämnden återkräva vad som har betalats ut för mycket.”

Detta innebär att socialtjänsten kan återkräva ekonomiskt bistånd som utbetalats med för högt belopp.

Vårt råd är att du tar kontakt med din socialsekreterare för att diskutera en återbetalningsplan.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter