LVU

Vad är konsekvenserna om en ungdom under 18 är LVU-placerad på ett familjehem men sedan flyr utomlands med en släkting? Kan soc/polis omhänderta den unge i utlandet? Eller är ungdomen så gott som säker från soc när hen befinner sig utomlands?

Orolig förälder

Kommentarer

Hej!

Ett LVU hävs inte för att ungdomen flyr eller flyttar utomlands.

Om ungdomen har försvunnit från Sverige får myndigheter inte hämta hem ungdomen för att verkställa vården.

De svenska myndigheterna i barnets hemkommun kan dock samverka med polis i det land som ungdomen befinner sig i för att få hem ungdomen. Det gäller endast om Sverige har ett utlämningsavtal med landet i fråga.

Sverige är anslutet till den europeiska utlämningskonventionen och har även utlämningsavtal med länder utanför Europa. Det finns ingen lista på vilka länder som Sverige har utlämningsavtal med utan det får kontrolleras land för land.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter