Faderskap och omplacering

Hej
Jag och min ex har fått en dotter som är placerad i familjehem sedan när hon föddes. Socialen gjorde ingen faderskapsutredning, det var jag själv som ringde till familjerätten. Det tog hela 5 månader att utreda och fastställa faderskap och jag har också halva vårdnaden. Under hela tiden har jag sagt till socialen att jag och min ex vill att barnet ska placeras hos farmor, det gick ju inte innan faderskapet var fastställt. Nu säger socialen att det inte går på grund av att socialnämnden har beslutad att barnet ska bo hos familjehem, det var redan innan faderskapet fastställdes. En överklagan om placering gjordes inte av mitt ex. Nu undrar jag om det är rätt? Det var innan jag hade fått halva vårdnaden och det var inte mitt fel att dem inte utred mig som far eller att det tog så långt tid. Vilka möjligheter och rättigheter har jag som far? Jag vill att min dotter har familjeanknytning!

Luna barn

Kommentarer

Hej!

Vi förstår det som att ert barn placerades i ett familjehem vid födseln samt att fastställande av faderskapet tog tid. Vi förstår det som att du och modern har gemensam vårdnad om barnet och att ni önskade att barnet skulle placeras hos farmor.

Vi kan aldrig uttala oss i enskilda ärenden eftersom vi inte har tagit del av utredningen med bedömning och beslut. Enligt socialtjänstlagen har nämnden ett ansvar för att barn inte ska fara illa. När det gäller beslutet att placera behöver socialtjänsten utreda vad som blir bäst för barnet, vilket familjehem som anses lämpligast för att tillgodose barnets behov. Det är inte alltid att anhöriga anses som det lämpligaste alternativet. Vi kan som sagt inte uttala oss i vad som gäller i just enskilda ärenden.

Generellt gäller det att barn har rätt till sina föräldrar under förutsättningen att de inte utsätts för någon fara. Oavsett om föräldern har eller ej har vårdnaden om barnet har socialnämnden samma ansvar, det vill säga att skydda barnet. Även om barnet placeras i familjehem har det fortfarande rätt till umgänge med sina föräldrar under samma förutsättning att barnet inte far illa av det. En sådan bedömning gör socialtjänsten efter noggrann övervägning. Det är många faktorer som väggs in i en sådan bedömning. När ett barn vårdas enligt LVU är det socialnämnden som ansvarar för att den unges behov av umgänge med sina föräldrar och vårdnadshavare så långt som möjligt tillgodoses. Omfattningen av umgänget mellan föräldrar och barn som vårdas enligt LVU ska alltid bestämmas med hänsyn till vad som är bäst för barnet – inte utifrån föräldrarnas behov av att träffa sitt barn. Om umgänget behöver begränsas måste socialnämnden fatta ett särskilt beslut.

Ni som föräldrar och vårdnadshavare har rätt att få information om vad som gäller ert barn, vad som föranlett bedömningen. Ni har också rätt att få information om vad som gäller planeringen av umgänget mellan barnet och er som föräldrar eller andra viktiga närstående. Vi föreslår att ni pratar med handläggaren i ärendet för att ställa frågor och diskutera fram lämpliga lösningar.

Hoppas du har fått svar på dina frågor!

Vänligen,
Soctanterna

Soctanter