tillgodose ekonomiska behov?

Vad betyder egentligen "att få sina ekonomiska behov tillgodosedda på andra sätt" som det står i socialtjänstlagen ang försörjningsstöd? Betyder det att man förväntas ta lån, även privatlån, (som kan försätta en i värre ekonomisk situation) för att betala sitt uppehälle? Kan man få avslag på sin ansökan om försörjningsstöd med hänvisning till att man har pensionspengar, trots att man är långt från pensionsålder och dessutom är arbetssökande? Görs isåfall skillnad på privat/tjänste/allmän pension? Finns det specificerat vilka som INTE har försörjningsplikt gentemot en vuxen, och var kan man hitta det? Tack på förhand.

inte pensionär

Kommentarer

Hej!

Du har allmänna funderingar om ekonomiskt bistånd och vi ska försöka besvara dessa. Vid utredning av rätten till bistånd görs en individuell prövning och där finns mycket att ta hänsyn till. Även lokala skillnader kan förekomma så specifika svar fås genom att kontakta socialtjänsten i den kommun du bor i.

Socialtjänstlagen 4 kap. 1 §, första stycket: Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.

Att få sina behov tillgodosedda på annat sätt syftar till att alla andra sätt är uteslutna. Personen saknar lön, studiemedel, a-kassa, rätt till bidrag eller penning från Försäkringskassan. Personer saknar även tillgångar som exempelvis sparade ekonomiska medel, värdesaker och aktier.

“På annat sätt” kan i vissa fall även innebära att någon annan har försörjningsskyldighet. Som barn (eventuellt upp till 21 år om den unga fortfarande studerar på gymnasiet) försörjs du av dina föräldrar (7 kap. Föräldrabalken) och som gift gäller försörjningsplikt för partnern (6 kap. Äktenskapsbalken). Socialtjänsten bedömer även sambos som försörjningspliktiga. För övrigt är inga andra försörjningsskyldiga för en vuxen individ.

En person ska alltså använda och ha uttömt alla andra sätt som är möjliga för att själv bidra till sin försörjning innan ekonomiskt bistånd ska beviljas. Att ta privatlån är inget som förväntas av en person men om behovet är kortvarigt kan det vara rätt lösning för just den personen. Vid ansökan om bistånd beräknar socialtjänsten individens ekonomiska förhållanden bakåt i tiden samt bedömning görs om vad individen gjort och gör för att själv ordna situationen innan beslut om bistånd fattas. Det innebär att ansökan om bistånd är komplext och det gör generella svar svåra.

Skillnaden på olika pensioner innebär olika möjlighet att kunna använda de sparade/intjänade pengarna innan personen når pensionsåldern. De pengar som du kan ta ut (som ett privat pensionssparande), förväntas du använda för din försörjning och det är skäl för avslag på ansökan om ekonomiskt bistånd. Finns det ett privat sparande kan personens behov tillgodoses på det sättet.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter