Får studenter under VFT på Socialen göra slagningar i personakt och journal utan klientens samtycke

Hej

I en tidigare fråga som ni besvarat, skriver ni att samtycke från klienten gällande om soc kandidater under VFT skall vara med i utredning och samtal skall inhämtas från klienten. Min fråga är om detta med att inhämta samtycke, även gäller i de fall en kandidat under VFT skall göra slagningar i soc personakter och journaler, eller om sådana slagningar där känsliga personuppgifter förekommer kan ske utan klienten samtycke, dvs att kandidaten på det sättet är delaktig i handläggning utan att samtycke inhämtas. Förlåt om frågan är lite oklar, men jag hoppas den går att förstå?

Jonas

Kommentarer

Hej!

Din fråga handlar om studenter som går sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) och om dessa får ta del av klienters journaler och personakter.

Som vi skrivit tidigare så omfattas socionomstudenter av samma stränga sekretess och tystnadsplikt som en socialsekreterare på socialtjänsten. För att kunna säkerställa att den verksamhetsförlagda utbildningen blir så kvalitativ som möjligt och yrkesförberedande för studenter, så behöver de studenter som gör sin VFU på socialtjänsten ta del av samma uppgifter som deras handledare och övriga socialsekreterare.

Varken studenter eller socialsekreterare får utan vidare gå in på enskilda personers journaler och personakter. Det ska finnas en tydlig anledning till varför man går in en personakt och även delar av en personakt. En socialsekreterare på ekonomiskt bistånd får exempelvis inte gå in i sin klients akt gällande utredningar som inte rör klientens ekonomi.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter