Socionomkandidater och sekretess

Hej
Får socionomkandidater som gör praktik på socialen ta del av sekretessbelagda uppgifter i olika personärenden och göra slagningar efter uppgifter utan att klienten dvs den person de sekretessbalgdad uppgifterna handlar om har lämnat sitt samtycke. I Sjukvården som regelras av PDL står följande :
I den utsträckning studenter deltar i den faktiska patient- vården såsom praktikanter, ska deras arbete dock omfattas av PDL:s tillämpningsområde. Det innebär bland annat att vårdgivaren i sådana fall ska kunna låta studenterna få ta del av och även kunna föra anteckningar i elektroniska patientjournaler i nödvändig omfattning. Normalt torde detta förutsätta såväl patientens samtycke. Måste samtycke inhämtas även i socialens arbete.

Ludvig

Kommentarer

Hej!

Tack för din fråga!

Studenter vid socionomprogrammet gör ofta sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på en myndighet. Om en student gör sin VFU på en myndighet så får den alltid skriva på papper gällande tystnadsplikt och sekretess inför sin praktik.

Det är viktigt att en student, en så kallad kandidat, får vara med i det vardagliga arbetet på socialtjänsten och följa sin handledare i olika ärenden. I det arbetet ingår det att medverka i utredningar, besök och samtal. På så sätt bibehålls kvaliteten på den verksamhetsförlagda utbildningen och gör studenterna mer rustade för att komma ut i arbetslivet som socionomer.

Precis som för övrig personal på socialtjänsten så får studenter inte göra “slagningar” på personer eller uppgifter som inte omfattas av den utredning där studenten deltar.

Gällande besök och samtal så bör socialsekreteraren fråga klienten om en kandidat kan medverka, och hen kan alltid säga nej till det.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter