Regler för samtycke till medverkan av studenter

Hej

Får studenter vid socionomutbildningar medverka i utredningar som Socialen gör
Om så är fallet skall klienten först få frågan om hen godkänner att studenten är med -eller kan studenter medverka utan klientens samtycke eller vetskap

Samtycke studentmedverkan

Kommentarer

Hej!

Tack för din fråga!

Studenter vid socionomprogrammet gör ofta sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på en myndighet. Om en student gör sin VFU på en myndighet så får den alltid skriva på papper gällande tystnadsplikt och sekretess inför sin praktik.

Det är viktigt att en student, en så kallad kandidat, får vara med i det vardagliga arbetet på socialtjänsten och följa sin handledare i olika ärenden. I det arbetet ingår det att medverka i utredningar, besök och samtal. På så sätt bibehålls kvaliteten på den verksamhetsförlagda utbildningen och gör studenterna mer rustade för att komma ut i arbetslivet som socionomer.

Gällande besök och samtal så bör socialsekreteraren fråga klienten om en kandidat kan medverka, och hen kan alltid säga nej till det.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter