Besked om godkänd/ej godkänd ansökan

Hej!
Finns det någon tidsgräns för hur lång tid efter ansökning man får besked om den är godkänd?
Och om handläggaren behöver få in kompletterande underlag måste väl den sökande få veta detta? Eller kan man få avslag på en ansökan utan att ha fått veta att man måste komplettera?

Ont i magen

Kommentarer

Hej!

En ansökan som inkommer till en myndighet ska enligt Förvaltningslag (2017:900) 9 § handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. I samma lag framgår det också att myndigheten ska lämna sådan hjälp till den enskilde att hen kan ta tillvara sina intressen, se 6 §. Det finns även i 20 § uttryckt att myndigheten ska framföra för den enskilde att en komplettering behöver göras för att få ansökan prövad i sak.

Du frågar efter hur lång tid, och det är svårt att säga. Förvaltningslagen är ju en lag som gäller för många olika förvaltningsmyndigheter och ärenden hos domstolar. Men om det gäller försörjningsstöd så tänker vi att om du inte hört något inom 14 dagar, så ska du nog kontakta socialtjänsten och kontrollera att ansökan och dina handlingar inkommit som dom ska. Och som svar på dina andra frågor, så ska du få besked på om det saknas underlag för att avgöra din ansökan så du kan komplettera den.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter