Fråga

Hejsan.
En situation inträffade där kommun bestämde sig för att polisanmäla sin uppdragstagare. Ärendet gick inte vidare hos polisen och lades därför ner. Dock framkommer det i uppdragstagarens socialregister att den aktuella kommunen gjort en polisanmälan. Hur länge finns denna informationen kvar i socialregistret?

Fråga

Kommentarer

Hej!

Enligt socialtjänstlagen 12 kap finns regler gällande gallring av personakter inom socialtjänsten. Normalt sett gallras en personakt efter fem år när senaste anteckningen gjordes i akten. Det finns vissa typer av ärenden som inte skall gallras och som anges i 2 § i samma kapitel.

Handlingar som vidare undantas från gallring enligt bestämmelserna i 1 § 12 kap SoL av hänsyn till forskningens behov är de som är födda dag 5, 15 och 25 enligt socialtjänstförordningens 7 kap 2 §. Även om dessa bevaras för forskningssyfte, så ska de gallras från socialarkivet efter fem år från senaste anteckning.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter