Delegationsordning

Är det per automatik att den tjänsteman som är delegerad att ta beslut om en LSS-insats, också är delegerad att ta beslut om att avbryta LSS-insatsen?

Måste ett beslut om att avbryta en pågående insats, föregås av en utredning?

Om ja, ska det tas beslut om att inleda och avsluta utredning och ska dessa beslut journalföras?

Pusselmästaren

Kommentarer

Hej!

Vi förstår inte riktigt frågan men tolkar det som att du undrar över om samma tjänsteman kan fatta beslut om bevilja och avsluta insatser enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade).

LSS lagen är en rättighetslag och om man bedömts tillhöra personkretsen kan man erhålla stöd och hjälp enligt denna lag. Bedömningen grundar sig på genomförd utredning och utlåtande och intyg från tex läkare eller annan expertis. Biståndet ska löpa så länge behovet kvarstår. Om behovet väsentligt förändras kan biståndshandläggare fatta beslut om att insatsen ska avslutas.
Alla beslut eller annan inkommen information av vikt för ärendet ska dokumenteras. Detta regleras bla i LSS 21a kap.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter