Falsk anmälan

Blivit 2 ggr falsk anmält så att utredning på soc startats. Trots att ingenting kommer fram står det i journalen att soc ser med oro på det i sin bedömning. Vart vänder man sig för att få denna mening i utredningen borttagen? Jävligt arg är jag. Dvs dömd av soc trots att ingenting framkommit i utredningen.

Felbedömning

Kommentarer

Hej!

Det framgår inte av din text vad som socialtjänsten ansåg som en oro. Du skriver att meningen finns i utredningens bedömning så vi utgår ifrån att en utredning genomfördes utifrån inkomna anmälningar. Det är svårt för oss att göra uttalande i individärenden men vi besvarar frågorna på ett mer generellt plan.

Det låter som att du upplever det som att socialtjänsten dömer dig. Detta bör du ta upp med utredaren för att få en förklaring till vad som föranledde oron som uttrycks i utredningens text.

När det gäller att ta bort meningar från utredningens bedömning är detta inte möjligt. Det man kan ändra i utredningens text är faktafel. Om det finns faktafel som även ligger som grund till utredningens bedömning/beslut är det också aktuellt att bedömningens innehåll ändras.

I övrigt är det utredaren som står för bedömningen utifrån sin professionella kunskap och kompetens samt den information som utredaren har insamlat under utredningstiden. Det är inte alltid att klienten håller med om respektive bedömning. Man bör ändå kunna ha en dialog och få besvarat sina frågor. Som klient har man också möjlighet att inkomma med synpunkter på respektive utredning/bedömning vilket kommer att dokumenteras. Synpunkterna lämnas skriftligt och kommer att bifogas till den fysiska akten.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter