Rättigheter

Hej Soctanter, vad bra att ni finns!!

Jag har inte tidigare haft ekonomiskt bistånd tidigare.

Sökte nu när jag är utan arbete, och a-kassa pga konflikt med fack som gjorde att jag lämnade dem i April 2019.

Sökte bistånd i Dec 2019, fick en tid för möte i slutet av Jan 2020, beskrev läget som akut. Och att jag får låna pengar för att kunna klara mig och att skulderna ökar pga detta.

Jag har en son på 4 år på delad vårdnad, med ett avstånd på 35mil mellan hans mor och mig.
Socialen nekade mig allt som hade med min son och göra, och betalde ut ca 3200 kr som jag skulle klara hyra, mat, resor (för att hämta lämna min son) och hela mitt och min son levande på. Vilket är omöjligt och långt under den ekonomin jag och min son har rätten till.

På andra mötet var min son med mig, och jag hänvisade till lagen som jag bad de läsa igenom och beskrev att jag skulle anmäla dem. Och de betalade ut nu i början av Mars ca 6000kr.

Jag beskriver att vi har ett temporärt boende, och att jag behöver hjälp med säng till min son och även andra saker som hushållet kräver för att vi ska ha ett fungerande hushåll. Frågade även om hjälp med lägenhet, men de sa att det är något de inte hjälper till med, utan det får man lösa själv.

Men allt som jag påvisar att jag och min son behöver ignorera socialkontoret.
Lämnade in en ny ansökan igår då jag fick påvisa barnkonventionen, och mötet tidigare de riksnormer som finns för ekonomisk bistånd. (då de betalade ut ca: 6000 kr)

Jag beskriver även för socialen att de sätter mig i en situation där jag måste låna pengar för att klara levande för min son och mig. Då de inte tar situationen som jag beskriver för dem på allvar. Detta leder till betydligt sämre relationer mellan barnets mamma och mig. Och gör att det blir en otryggare miljö för mitt barn.

Är jag tvungen att IVO anmäla för att få min rätt igenom, jag som sökande av bistånd ska väl inte behöva ta med rättigheter och lagen till socialkontoret, utan detta är något som ska följas.

Vi är kränkta av bemötande på socialkontoret, och upplever att de gör allt för att knuffa oss undan. De lyssnar inte, eller bekräftar inte ens frågor om mitt barns hälsa.
Beskrev i början av veckan att min son är sjuk och vi behöver ta oss till ett apotek för att köpa feber dämpande och något som hjälper med hans hosta.

Men de vill inte ens bevara detta! Då han är för sjuk för att vara på förskolan pga situationen som råder just nu.

Detta kan väl inte vara normalt, att ett socialkontor försöker bestraffa och negligera mitt barns hälsa och välbefinnande?

Vad har ni för råd till mig?

Tack på förhand!

Jag söker via socialkontoret i Vetlanda.

Barnkonventionen

Kommentarer

Hej!

Du verkar ha hamnat i en svår ekonomisk situation då du blivit arbetslös, och dessutom inte ha möjlighet att få någon a-kassa då du gått ur ditt fackförbund. Alla kan hamna i en ekonomisk kris av en eller annan anledning och ofta har man inte kunnat förutse händelserna.

När man då har uttömt alla sina egna möjligheter att klara sitt uppehälle, så har vi i Sverige byggt upp ett trygghetssystem som ska säkerställa att alla människor har en skälig levnadsnivå och kan man för tillfället inte erhålla inkomst från något annat håll, så kan man få hjälp av samhället i form av försörjningsstöd.

Försörjningsstöd är dock inget bistånd som utbetalas utan prövning. I Socialtjänstlagens 4 kap står det om rätten till bistånd. I 1 § står det

“Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt.

Den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd enligt första stycket om han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande. Om det finns godtagbara skäl har den enskilde rätt till försörjningsstöd även om han eller hon inte står till arbetsmarknadens förfogande.”

Vidare står det:

“Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker han eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.”

När socialtjänsten prövar rätten till ekonomiskt bistånd, brukar man titta på den enskildes ekonomi tre månader tillbaka. I beräkningarna så utgår man ifrån den riksnorm som finns lagstadgad i Socialtjänstförordningen, samt de räkningar som är godtagbara utgifter. Detta kan till exempel vara utgifter för hyra, hushållsel, hemförsäkring, barnomsorgsavgift, arbetsresor, fackföreningsavgift, läkarbesök och receptbelagd medicin. Skulder brukar aldrig godtas som utgifter.
Som inkomster räknas den lön och bidrag du haft under perioden samt eventuellt sparade medel. Lånade pengar kan också räknas som medel du haft tillgång till.

Om du inte har någon inkomst, har sökt alla bidrag du skulle kunna vara berättigad till, inte har några realiserbara tillgångar, kan du vara berättigad till bistånd, om du gör allt du kan för att få ett arbete. Att stå till arbetsmarknadens förfogande innebär att man är aktivt arbetssökande. Förutom att vara anmäld på arbetsförmedlingen ska man aktivt söka arbete. Det gäller att söka alla typer av arbete, både de som du har utbildning och erfarenhet av som de arbete som inte kräver någon utbildning eller erfarenhet. Du ska kunna redogöra för de arbete du sökt.

Du beskriver att du fått olika summor beviljat och att du uppfattat besluten och biståndet lite godtyckligt. Vi uppfattar det som att du fått ett dåligt bemötande av din handläggare, och du känner dig kränkt i detta. Vi tror att det bästa är att säga till din handläggare hur du upplever bemötandet. Om du känner att du inte får någon förändring med det så prata med handläggarens chef. Nästa steg blir IVO, som är socialtjänstens tillsynsmyndighet.

När det gäller besluten på dina ansökningar föreslår vi att du ber om dina journalanteckningar för att kunna se hur handläggaren motiverat besluten. Ett annat förslag är att framöver skriver ner din ansökan i detalj och begära skriftliga beslut. Om du nekas bistånd har du möjlighet att överklaga detta.

Som vi ser det har du lyft upp ditt barns rätt till båda sina föräldrar, och socialtjänsten har att förhålla sig till rådande lagstiftning, socialtjänstlagen 1 kap2 § samt barnkonventionen.

Vi hoppas att du fått något råd du kan använda dig av.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter