Fråga

Hej!

Jag placerades på mitt första behandlingshem enligt SoL när jag var 16, sedan placerades jag på ett annat behandlingshem då jag skulle fylla 17. Jag blev kvar där tills jag blev 20. Därefter fortsatte barn och ungdo sektionen att ha mig placerad på ett stödboende tills jag var 22år.
Jag har hört av mig till min kommun och atadsarkivet osv, för att få veta om min akt är gallrad, och de skriver att den är förstörd.

Min fråga är nu, kan man verkligen lita på att den är gallrad. Jag är idag 37, och inte född den 5, 15 eller 25.

Vänligen SE

SE

Kommentarer

Hej!

Du verkar haft en tuff ungdomstid, där du blev placerad utanför hemmet för att få hjälp och stöd. Vi hoppas att du nu känner att det har gett dig stöd för att klara dig vidare i vuxenvärlden.

Gallringsreglerna som gäller socialtjänstens verksamhet finns upprättade i Socialtjänstlagen. I socialtjänstlagens 12 kap 1 och 2 §§ finns det specificerat hur gallring ska gå till i kommunal socialtjänst.

“Gallring”
1 § Anteckningar och andra uppgifter i en personakt hos socialnämnden som tillhör en sådan sammanställning av uppgifter som avses i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten skall gallras fem år efter det att sista anteckningen gjordes i akten. Uppgifterna skall dock inte gallras så länge uppgifter om samma person inte har gallrats av nämnden enligt andra stycket.

Uppgifter i en sammanställning som avses i lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten skall gallras fem år efter det att de förhållanden som uppgifterna avser har upphört.

Gallringen skall vara avslutad senast kalenderåret efter det att gallringsskyldigheten inträdde. Lag (2003:135).

2 § Följande handlingar får inte gallras med stöd av bestämmelserna i 1 § första stycket:
1. handlingar som kommit in eller upprättats i samband med utredning om faderskap eller föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken,
2. handlingar som kommit in eller upprättats i samband med utredning om adoption,
3. handlingar som kommit in eller upprättats i samband med att ett barn har placerats eller tagits emot i ett hem för vård eller boende, familjehem, stödboende, sådant boende som avses i 5 kap. 7 § tredje stycket eller annat enskilt hem som inte tillhör någon av föräldrarna eller någon annan som har vårdnaden om barnet.

Avtal enligt 6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket eller 15 a § tredje stycket föräldrabalken som godkänts av socialnämnden får inte gallras förrän barnet fyllt arton år.

Handlingar ska vidare undantas från gallring enligt bestämmelserna i 1 § av hänsyn till forskningens behov i ett representativt urval av kommuner och i övriga kommuner beträffande ett representativt urval av personer.
Lag (2015:982).”

Det som skulle kunna vara en anledning att spara uppgifter om en person, finns angivet i 12 kap 2 § SoL. Då din placering inte har varit i ett familjehem eller i ett boende för personer med särskilda behov typ LSS boende.

Du får nog förlita dig på att kommunen har gett dig riktiga uppgifter och att handlingar gällande dig är bortgallrade.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter