Rättsäkerhet 2

Jag har tidigare fått bifogat svar på min fråga kring rättsäkerhet.
Då ert svar var av övergripande natur måste jag kanske omformulera frågan.
-På vilket sätt innebär en socionomutbildning en rättssäker hantering av utredningar inom socialtjänsten?
-På vilket sätt innebär vidareutbildning av socionomer att rättssäkerheten säkerställs?
-På vilket sätt innebär användandet av BBIC att rättssäkerheten säkerställs?
-På vilket sätt innebär ärendehandledning och ärendedragning att rättssäkerheten säkerställs?
-Slutligen, vad är rättssäkerhet?

Mvh
Nyfiken

Rättssäkerhet
Hej!

Tidigare ställde jag nedanstående fråga och fick bifogat svar.
Ni talar om rättssäkerhet. Vad betyder det för socialtjänsten?
Vad är rättssäkerhet inom socialtjänsten?

Mvh
Nyfiken

Tidigare fråga och svar.
Kompetens
När socialtjänsten utför sina olika utredningar, te.x BBIC - är utredarna då utbildade i vetenskaplig utredningsmetodik så utredningarna speglar verkligheten och blir rättssäkra?
Om ja, vilken kompetens har de inom detta område?

Mvh
Nyfiken

Nyfiken Skickat: 2020-02-17 23:49
Kommentarer
Hej!
Tack för din fråga!
Socialsekreterare på socialtjänsten har en grundutbildning som socionom vid högskolan eller universitet. BBiC, barns behov i centrum, är ett utredningsverktyg som är utformat efter socialtjänstens regelverk och för att stärka barnets rättigheter och delaktighet.

Alla socialsekreterare som utreder med BBiC har fått utbildning i BBIC. Då BBiC främst är ett utredningsverktyg ges löpande handledning, oftast både internt och av handledande psykoterapeuter, samt vidareutbildningar kring de olika ämnen som kan beröras i en utredning.

Genom att göra föräldrar och barn delaktiga i utredningen där parterna ges möjlighet att bemöta utredningen ska handläggningen bli så rättssäkert som möjligt. Parternas åsikter kring utredningen ska skriftligen dokumenteras. Därutöver är handläggningen av ärenden baserat utifrån socialtjänstlagen och ska bedrivas på ett rättssäkert sätt. Det finns ofta flera versioner av verkligheten och målsättningen med en utredning är att kunna tolka dessa utifrån hur det påverkar barnet.

Om man är missnöjd med socialtjänstens arbete kan man vända sig till IVO som har möjlighet att granska socialtjänstens arbete. Till IVO kan du vända dig som privatperson.

Vänligen
Soctanterna

nyfiken Skickat: 2020-02-20 23:26
Kommentarer
Hej!

I det svar som du fick i din förra fråga berör vi hur socialtjänsten arbetar för att säkerställa rättssäkerhet. Ett sätt är att socialarbetare är utbildade socionomer som kontinuerligt vidareutbildas och tar del av ny forskning och nya studier kring frågorna som de arbetar med. I Malmö stad arbetar socialtjänsten exempelvis enligt BBIC, ett utredningsverktyg, på Socialstyrelsens rekommendationer.

Inom socialtjänsten arbetar man också aktivt med ärendehandledning och ärendedragning, som ett sätt att säkerställa rättssäkerhet. Ett annat sätt är att socialtjänsten i sina utredningar låter både barn och föräldrar och andra viktiga personer i barnets liv komma till tals.

Vänligen

Soctanterna

Nyfiken

Kommentarer

Hej!

Du har många intressanta tankar och frågor.

Soctanter på nätet är Malmö Stads socialrådgivning och dina frågor gällande socionomutbildningen och BBIC-verktyget ligger inte inom vårt kompetensområde.

Vi hoppas att du hittar andra forum för att söka de svar och diskussioner du efterfrågar.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter