barn under 15år misstänkt för brott

Hej,

Fick brevet idag från soc att Socialen fått brev från åklagaren att min son under 15 år är misstänkt för mordbrand.
Jag undrar nu vad som händer om man inte kommer på möte med socialen?

Nina

Kommentarer

Hej!

När ett barn begår ett brott eller är misstänkt för ett och är under 15 år är hen inte straffmyndig utan ärendet remitteras över till Socialtjänsten för handläggning. Om du inte kommer till mötet kan socialtjänsten begära en bevistalan hos åklagarmyndigheten, se nedan om information från åklagarmyndigheten.

Barn under 15 år är minderåriga och kan inte ställas till ansvar för brott. De redovisas inte heller i statistiken över misstänkta personer. Barn som är under 15 år och begår brott kan inte dömas till straff. Utredningar mot barn under 15 år görs enligt lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. När utredningen är klar kan sociala myndigheter fatta beslut om åtgärder, till exempel olika stöd- och vårdinsatser.

En domstol kan dock pröva skuldfrågan genom en så kallad bevistalan när det rör sig om mycket allvarliga brott som exempelvis mord eller grov våldtäkt. En bevistalan får bara ske om det begärs av socialnämnden, Socialstyrelsen eller barnets vårdnadshavare. Om bevistalan begärs får åklagaren väcka sådan om det krävs ur allmän synpunkt. I den bedömningen ska åklagaren bland annat värdera om bevisningen hade varit tillräcklig för ett motsvarande åtal mot en straffmyndig person.

Vid bevistalan tar domstolen ställning till om barnet har begått brottet eller inte, men någon påföljd utdöms inte.

Socialtjänstens mål är att ge stöd och hjälp till familjer som är i behov av detta. Vid ett möte kan både vårdnadshavare och barn lägga fram sina synpunkter kring ärendet och om behov finns erbjudas insatser.

Vi kan inte uttala oss i enskilda ärenden utan rekommenderar dig att kontakta socialtjänsten i den kommun du bor i och få ytterligare information vad som gäller specifikt i ditt ärende.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter