Anonym städverksamhet för barn

Kan en ideell organisation erbjuda anonym men fysisk stödverksamhet för barn/unga? Dvs liknande en ungdomsmottagning men där vi kan erbjuda den unge att vara helt anonym. Ingen journalföring/dokumentation. Eller är vi skyldiga att kontakta vårdnadshavarna osv eftersom det gäller barn?

Yrkesverksam

Kommentarer

Hej!
Barn kan vara anonyma i idéburna organisationer. Om barnet väljer att vara anonym finns det inget som hindrar att en vuxen stöder barnet.

Föräldrarätten är fortfarande lika stark men genom anonymiteten ökar barnets handlingsutrymme. Om barnet berättar något som kan vara till skada för dennes hälsa eller utveckling behöver man som vuxen kunna agera, och föräldrarätten träder in.

Enligt Föräldrabalken har en vårdnadshavare skyldighet att stötta sina barn, och utifrån det har de rättighet att få reda på vad som händer. Om barnet fortfarande väljer att vara anonymt, ställs den vuxna i en ideell organisation inför ett etiskt dilemma.

Om barnet håller fast vid sin anonymitet kan den vuxne inte gå vidare med den kunskap man har fått. Här behöver man också tänka in barnets egen ålder och mognad som ska vara vägvisande när det gäller barnets delaktighet i beslut som rör dem. Det ställs alltså stora krav på kompetens hos frivilliga medarbetare i de idéburna organisationerna.

Detta kvalitetssäkringsansvar har varje organisation att själv ta ansvar för. Som ledare inom en ideell förening omfattas man inte av anmälningsskyldighet men man bör anmäla till socialtjänsten om man misstänker att ett barn far illa.

Det är till hjälp om det i föreningen finns rutiner/handlingsplaner för hur man ska agera om man vet eller misstänker att någon far illa.
Alla som professionellt arbetar med barn har dock anmälningsplikt.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter