Plan för när barnet ska hem efter lvu

Hej!

Jag har bara en fråga. Om ett barn är placerat, låt oss säga ett litet barn. Föräldern / föräldrarna vinner i rätten och får tillbaka sitt barn. Får man hem barnet på en gång då även om barnet knytit an till fosterfamiljen eller görs det en plan? kan det bero på hur länge barnet också varit placerat?

Beca

Kommentarer

Hej!
Om ett barn varit placerad en längre tid och knutit an till familjehemmet kan socialnämnden besluta om flyttningsförbud. Flyttningsförbud är en tvångsåtgärd och regleras i 24 § LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga).

Anledningen till att man använder sig av denna paragraf är för att man i alla bedömningar ska utgå från barnets bästa. Att ha barnets bästa i centrum är viktigt då det är förståeligt att föräldrar så snart som möjligt vill få hem sina barn efter att de varit åtskilda.

Ett beslut om flyttningsförbud ska tas när det är förenligt med barnets bästa och innebär att en vårdnadshavare inte får ta barnet från hemmet. Syftet med förbudet är att förhindra en hemtagning av den unge vid en olämplig tidpunkt eller för snabbt, samt att förbereda hemtagningen så att den kan ske så skonsamt som möjligt.

Om socialnämnden finner att barnet inte kan återvända hem utan påtaglig risk för skada för dess hälsa eller utveckling och föräldrarna inte går med på att barnet stannar kvar i familjehemmet, bör nämnden ansöka om flyttningsförbud till förvaltningsrätten, 24-25 § LVU.

Nämnden har även möjlighet att meddela om ett tillfälligt flyttningsförbud, 27 § LVU om förvaltningsrättens beslut inte kan avvaktas.

Hoppas du fått svar på dina frågor!

Vänligen
Soctanterna

Soctanter