Vårdnadshavares samtycke NP-utredning

Hej,
Måste min 17-åriga sons pappa godkänna att min son gör en NP-utredning? Eller räcker det med mitt samtycke?

Fanny

Kommentarer

Hej

Vårdnadshavaren har både en rätt och en skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 § FB), detta innebär även en rätt att avgöra om det ska inledas en psykologisk utredning eller behandling.

Om det finns två vårdnadshavare till barnet så krävs samtycke från båda vårdnadshavarna, dock kan en vårdnadshavare ensam bestämma i frågan om den andra vårdnadshavaren är oförhindrad att ta ett sådant beslut och det ej kan uppskjutas (6 kap. 13 § FB).

Det finns även en möjlighet, om den andra vårdnadshavaren inte vill ge sitt samtycke till en psykiatrisk utredning eller behandling, att med godkännande av socialnämnden få besluta i frågan ensam (6 kap. 13a § FB).

Svaret är därmed att ja, för att barnet ska kunna utredas eller behandlas av BUP eller barnsjukhus så krävs samtycke från vårdnadshavare, vilket betyder att det krävs samtycke från båda om det finns två vårdnadshavare. Det finns dock en möjlighet för en av vårdnadshavarna att ge samtycke till vård ensam om det sker med godkännande av socialnämnden.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter