Avslut

Hej,

Jag har några frågor gällande en utredning som görs av Soc;
1. Hur vet jag när en utredning som påföljd av en anmälan är avslutad?
2. Vad kan jag göra för att få gehör för eventuella felaktigheter som står i en utredning?
3. Vilket ansvar har Soc för att det som står i utredningen är sant?
4. Hur dokumenteras utredningen och vem ges tillgång till denna? Är den offentlig?
5. Kan en avslutad utredning öppnas upp igen, eller blir det då en ny utredning?
6. Har jag rätt att begära ut allting som dokumenterats av Soc gällande mig och min familj?
7. Om jag inte har förtroende för de på Soc som leder en utredning, kan jag då begära att få en annan Soc sekreterare som ansvarar för utredningen?
8. Finns det något sätt att klaga på en utredning utöver anmälan till IVO?

T

Kommentarer

Hej!
Vi ska försöka svara på dina frågor och hoppas att svaret kan vara till hjälp för dig.

Så här går en utredning till.

Socialsekreterarna och familjen går tillsammans igenom vad som lett fram till utredningen och vilka frågor som är viktiga att få svar på. En utredning ska vara färdigställd inom fyra månader.

En utredningsplan skrivs. Planen beskriver på vilket sätt utredningen ska genomföras, vilka frågor som ska besvaras, vilka personer som ska kontaktas samt inom vilken tidsram detta ska ske. Socialsekreterarna har rätt att ta de kontakter som behövs för att bilda sig en uppfattning om hur barnet har det.
Det som kommer fram under utredningen dokumenteras.

Utredningen avslutas med beslut och med en bedömning och beslut om eventuella insatser. Familjen och socialtjänsten brukar som regel vara överens om vilken hjälp barnet och familjen kan behöva. Ibland händer det att socialtjänsten ser behov av insatser för barnet men att föräldrarna inte är av samma åsikt. Då kan socialtjänsten endast ingripa om situationen är så allvarlig att det finns underlag för tvångsåtgärder enligt LVU (Lagen om vård av unga), annars avslutas ärendet utan åtgärd.

När utredningen är färdig har socialtjänsten skyldighet att låta vårdnadshavaren och barnet, om det fyllt 15 år, ta del av utredningen. De har då möjlighet att lämna sina synpunkter och att få dessa antecknade. Den person som berörs av beslutet (barnets vårdnadshavare och barnet, om det fyllt 15 år) ska få ett skriftligt beslut där också socialtjänstens motivering av beslutet framgår.

En utredning ska vara slutförd inom fyra månader om det inte finns speciella skäl till förlängd utredningstid. Upplägget på utredningen diskuteras med familjen, som också kan ge förslag på personer som kan tillföra utredningen viktiga uppgifter.

Om en utredning som är avslutad kan den ej öppnas igen utan då inleds en ny utredning om det föreligger skäl till detta, dvs om en ny anmälan har inkommit eller att sökande ansöker om stöd och hjälp.

Socialtjänsten har sekretess vilket innebär att de inte kan lämna ut handlingar utan samtycke från vårdnadshavare. Däremot kan vårdnadshavare begära ut samtliga journalhandlingar i ärendet gällande sig själv och barn som föräldern är vårdnadshavare för. Beroende på vad som står i utredningen och om det kan vara till men för endera personen i utredning kan vissa uppgifter sekretess beläggas. Detta kan exempelvis gälla enskilda uppgifter om vårdnadshavare som inte berör utredningen.

Om du är missnöjd med handläggningen av ärendet rekommenderar jag att du kontaktar chefen på enheten och ber om möte/samtal för att framföra dina åsikter i ditt ärende och din önskan om att byta handläggare. Det är dock socialtjänsten som avgör om de godkänner en handläggare.

Om du har klagomål på kvaliteter/felaktigheter finns möjligheten att lämna klagomål direkt till verksamchefen. Du har rätt att få svar på ditt klagomål.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter