Sol kap11,2

Hur vidare kan/skall barnsamtal hålls där barnen önskar närvaro av vårdnadshavare.

Frågan är egentligen baserad på att vårdnadshavare inte Får ledigt från arbetsgivare. Och vid mötet skulle det innebära olovlig frånvaro för vårdnadshavaren. Med risk för varning och uppsägande.

Socialtjänsten i bakomliggande ärende är ovilliga till att hålla mötet i barnets hem annan tid än 08:30-15:30 då man anser det är socialtjänstens arbetstider. Vårdnadshavarna får endast ledigt
För att kunna närvara från 16:00.

Hur vidare har vårdnadshavarna/barnen rätt att få det önskemålet tillgodosett?

Enl sol kap11 ,2 står att utredning ej får vara till olägenhet för någon. Men i detta ärendet blir det olägenhet för både arbetstagare,arbetsgivare, och barnen i slutänden.

Undrande

Kommentarer

Hej!

Du har frågor kring hur socialtjänsten ska kunna göra en utredning kring ditt barn, som vill att du ska vara med, när du inte har möjlighet att vara ledig från ditt arbete.

Hur en utredning bäst bedriv på ett rättssäkert sätt finns beskrivit i bland annat Förvaltningslagen och Kommunallagen. Där framgår hur en utredning ska bedrivas för att vara rättssäker. Dessutom finns det riktlinjer och styrdokument inom kommunen.

Barns rätt att komma till tals regleras bland annat i 3 kap Socialtjänstlagen samt i Barnkonventionen, som i år 2020 blivit svensk lag. Där framgår att barn ska få relevant information i ärenden som rör dem samt att deras inställning så långt som möjligt ska klarläggas. Naturligtvis utgår man från barnets ålder och mognad när man pratar med barn. Hur ett barnsamtal ska gå till finns inte lagstadgat, utan är upp till kommunen socialtjänst. I regel är det utredande socialsekreterare som samtalar med barnet.

Vi tycker du ska prata med socialtjänsten om just er specifika situation och se om det går att hitta en lösning som kan fungera för alla.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter