Jäv

Hej har en vän som hamnat i en sits som ej är ok. Hans barn hålls olagligt av deras mamma men varje gång det anmält till soc så försvinner ärendet. Nu visade det sej att den på soc som tagit emot ärendena (finns flera 100 st) är mammans moster. Tjänstemannen på soc är den högsta på det kontoret. Vad kan han göra? Har polisanmält både mamman och personen på soc men alla ärenden försvinner lika fort som dom kommer in. Vad är hans rättigheter mot tjänstemannen på soc? Får man ens ha hand om släktingars ärenden? Tacksam för svar

Fundering

Kommentarer

Hej

Din vän befinner sig i en svår situation.

I förvaltningslagens 16-18 §§ finns de regler som gäller för jäv inom förvaltningar. I 16 § står följande:

“16 § Den som för en myndighets räkning tar del i handläggningen på ett sätt som kan påverka myndighetens beslut i ärendet är jävig om

1. han eller hon eller någon närstående är part i ärendet eller annars kan antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning,

2. han eller hon eller någon närstående är eller har varit ställföreträdare eller ombud för en part i ärendet eller för någon annan som kan antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning,

3. han eller hon har medverkat i den slutliga handläggningen av ett ärende hos en annan myndighet och till följd av detta redan har tagit ställning till frågor som myndigheten ska pröva i egenskap av överordnad instans, eller

4. det finns någon annan särskild omständighet som gör att hans eller hennes opartiskhet i ärendet kan ifrågasättas.

Om det är uppenbart att frågan om opartiskhet saknar betydelse, ska myndigheten bortse från jäv.”

Jäv innebär partiskhet eller risk för partiskhet som gör någon olämplig att bedöma och fatta beslut i ett specifikt ärende. Den som ska handlägga ett ärende är jävig om det finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för hens opartiskhet i ärendet. Om man som part i ett ärende anser att det finns risk för jäv har man möjlighet att ansöka om att ansvarig kommun byter handläggare i ärendet.

Man vänder sig då till verksamhetens chef. Man måste då uppge skälig grund för varför man önskar byta och vad det är som gör att man anser att det föreligger en risk för jäv. Det är den ansvarige myndigheten som avgör huruvida det finns risk för jäv och i så fall vilka åtgärder som ska vidtas. Det finns ingen självklar rättslig möjlighet för en enskild att kräva, välja eller önska en ny handläggare.

Om din vän anser att socialtjänsten har begått något fel kan hen kontakta IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg, som är tillsynsmyndighet för bland annat socialtjänst. Så får IVO granska hur handläggningen har gått till.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter