Ang ekonomi

Räknas ersättning som man fått för en skada som inkomst?

Nettan

Kommentarer

Hej!
Bistånd enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen ska utgå som en sista åtgärd om den enskilde inte på egen hand kan få sina behov tillgodosedda.

Ekonomisk ersättning för skada ska normalt sett räknas med som inkomst i en utredning avseende ekonomiskt bistånd. I undantagsfall kan kostnader som har samband med den skada som ersättningen avser godtas på så sätt att motsvarande belopp räknas av från ersättningsbeloppet.

Om du gör en ansökan till Socialtjänsten om ekonomiskt bistånd görs en individuell bedömning. Är du missnöjd med det beslut du fått har du möjlighet att överklaga till Förvaltningsdomstolen. Behöver du hjälp till detta har socialtjänsten skyldighet att hjälpa dig.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter