CSN och matpengar

Hej! Jag har en vän som studerar och har csn. Denna person har hamnat efter med räkningar och har därför slut på sina pengar denna månad och inte råd med mat. Personen har ett barn som är hos honom på helger och lov. Har personen rätt att söka matpengar från soc?

Undrar

Kommentarer

Hej!
En ansökan om försörjningsstöd kan alltid göras hos kommunen man är folkbokförd i. En ansökan innebär en utredning, de/den sökande kommer då att få svara på frågor kring den ekonomiska situationen i hushållet och kommer att bli ombedd att inkomma med underlag, avseende inkomster och utgifter och tillgångar i hushållet.

En socialsekreterare kommer därefter att utreda ekonomin för den/de personer som ingår i hushållet.

Därefter görs en görs en bedömning om det föreligger rätt till bistånd med utgångspunkt av socialtjänstlagen. Hänsyn ska Alltid tas till, om det finns barn i hushållet, detta gäller såväl barn som stadigvarande bor hos förälder eller är umgängesbarn. Därefter kommer ett beslut på ansökan att meddelas. I det fall sökande får avslag på ansökan, ska skriftlig Information, lämnas om tillvägagångssättet vid begäran om omprövning av beslutet, en så kallad besvärshänvisning.

En nödprövning kan göras och innebär att socialtjänsten utreder om det finns ett tillfälligt akut behov av bistånd för att undanröja att någon blir utan mat och då skulle lida skada.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter