Finns det någon vägledning om hur en nödsituation definieras?

Hej
Stort tack för svaret på min fråga: Var hittar man det regelverk som styr rätten till försörjningsstöd när man studerar?
I svaret skriver ni bl.a.: "Om din kompis helt saknar pengar kan han vända sig till socialtjänsten för att göra en ansökan om nöd avseende både livsmedel och hyreskostnad."
Nu undrar jag om det finns några bestämmelser eller rekommendationer som Socialnämnden måste förhålla sig när man tar ställning till om bistånd för nöd ska beviljas. Jag tänker särskilt på om lagen medger att en ansökan avslås på grund av att Socialnämnden tror att den sökande har vänner med god ekonomi som nog kommer att hjälpa hen om situationen blir ohållbar

Vänligen
Orolig kompis

Orolig kompis

Kommentarer

Hej!

Vad roligt att höra att du uppskattade vårt svar.

I socialstyrelsens handbok står att läsa följande:

“4 kap. 2 § SoL Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 4 kap. 1 § SoL om det finns skäl för det. Det beviljas då med stöd av 4 kap. 2 § SoL. Beslut enligt den bestämmelsen kan bara överklagas genom laglighetsprövning, och inte genom förvaltningsbesvär. Reglerna för laglighetsprövning finns i 10 kap. kommunallagen och handlar endast om en prövning av om beslutet strider mot någon lag eller författning. Om det är ett lämpligt beslut ligger utanför prövningen. Ur rättssäkerhetssynpunkt är det viktigt att socialnämnden, när den får en ansökan om ekonomiskt bistånd, först prövar denna enligt 4 kap. 1 § SoL (JO:s ämbetsberättelse 2010/11 s. 363). Det ger den enskilde möjlighet att överklaga ett eventuellt avslagsbeslut enligt förvaltningslagen (1986:223), FL. Om ansökan avslås, kan nämnden därefter pröva om det finns förutsättningar att bevilja bistånd med stöd av 4 kap. 2 § SoL. Bistånd beviljas med stöd av 4 kap. 1 § SoL och endast i fall när det inte går att bevilja bistånd enligt denna bestämmelse, får 4 kap. 2 § SoL användas.”

Vi på Soctanterna har haft svårt att hitta några direkta riktlinjer gällande nödprövning enligt 4 kap 2 §. På Malmö Stads hemsida kan man dock läsa följande:

“Nödbiståndet syftar till att avvärja fara för liv och hälsa. Nödbiståndet prövas efter behov och kan se olika ut för olika personer. En frisk vuxen person har ett annat nödbehov än ett sjukt barn till exempel. I förarbetena till Socialtjänstlagen beskrivs nödbistånd som till exempel livsmedel, husrum, hjälp att ordna hemresa och något annat som den personen inte kan vänta med att få.”

Vi hoppas att vårt svar ger lite vägledning till dig.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter