Var hittar man det regelverk som styr rätten till försörjningsstöd när man studerar?

Hej
Jag har en god vän som varit arbetslös länge och som avslutar en ettårig yrkesutbildning i veckan före jul. Han har fått studiemedel (lån och bidrag) under utbildningen men till följd av ett fel i hans ansökan om studiemedel reducerades lån och bidrag kraftig under utbildningens senare hälft. Min kompis valde trots detta att fortsätta studera eftersom det gick bra för honom under utbildningen och han tror att den ökar hans möjligheter att få jobb. Nu är hans pengar slut. Han äger ingenting av värde och han är beroende av sina vänner för att få mat. Den sista utbetalningen från CSN kommer strax före jul och uppgår bara till ca 1/3 av hans hyra. Han hyr sin bostad i andra hand och kan enligt hyresavtalet bli uppsagd med omedelbar verkan om hyran ej betalas i tid. Till detta kommer att hans telefon- och bredbandsabonnemang kommer att upphöra om han inte betalar för dessa. Min kompis är inskriven som arbetssökande på arbetsförmedlingen och söker aktivt efter jobb och är därför väldigt beroende av telefon och bredband.

Min kompis har kontaktat socialtjänsten i den kommun där han bor och blivit upplyst om att han till följd av studierna betraktas som självförsörjande och därför ej är berättigad till försörjningsstöd förrän tidigast en månad efter det att studierna avslutats. Socialtjänsten kommer därför inte att pröva hans ansökan förrän i senare delen av januari och han kan ej få något stöd förrän tidigast i februari.

Jag försöker hjälpa min kompis och samtidigt öka min kunskap om hur det svenska "skyddsnätet" fungerar och undrar nu: Vilka regler (lagar och andra bestämmelser) är det som leder till att min kompis trots att han står inför en livskatastrof inte är berättigad till försörjningsstöd.

Som ytterligare bakgrund vill jag nämna att min kompis har dålig skolunderbyggnad och att han under lång tid varit sjuk väldigt ofta till följd av luftrörsproblem. Hans dåliga hälsa ledde till att han blev arbetslös för ca 10 år sedan. Han fick därefter försörjningsstöd fram till slutet av 2018. Under de senaste åren har han fått specialistvård och bättre medicinering samtidigt som han tränat upp sin fysik och kondition. Detta har ledde till att hans hälsa förbättrats väsentligt och att han fick kraft att börja tänka på att vidareutbilda sig. Han hittade en för honom lämplig yrkesutbildning och rådgjorde med sina dåvarande kontaktpersoner på socialtjänsten och arbetsförmedlingen. Dom tyckte att vidareutbildning var en utmärkt idé och uppmuntrade honom att söka. Dom hjälpte honom också med att fylla i den ansökan om studiemedel som sedan visade sig vara felaktigt ifylld.

Mycket tacksam för svar!
Med vänlig hälsning
Orolig kompis

Orolig kompis

Kommentarer

Hej!

Att stå utan försörjning skapar såklart stor oro och stress hos din kompis och vi kan förstå att du också blir orolig. Vi tycker det är bra att du vill lära dig mer om det svenska socialförsäkringssystemet i ett försök att kunna stötta och hjälpa din kompis.

Du skriver att din kompis har studerat ett yrkesförberedande program under ett års tid. Vi hoppas att han inom kort kommer hitta ett arbete som han trivs med och som gör honom självförsörjande. På så vis skulle han slippa oroa sig för att stå utan försörjning.

Du skriver att din kompis har varit i kontakt med socialtjänsten på den ort där han bor, men att han har fått veta att han inte får ansöka om hjälp förrän efter det att utbildningen är klar. Vi skulle råda din vän att be om en ansökningsblankett och lämna in den så fort som möjligt. Han har rätt att ansöka om försörjningsstöd och få ett beslut. Om han får avslag på sin ansökan har han också rätt att överklaga beslutet. Överklagan lämnar han in till socialtjänsten som skickar det vidare till Förvaltningsrätten som får pröva saken, om socialtjänsten inte ändrar beslutet till hans fördel. Om din kompis helt saknar pengar kan han vända sig till socialtjänsten för att göra en ansökan om nöd avseende både livsmedel och hyreskostnad.

Vi hoppas att det löser sig för din kompis på bästa vis.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter