Generellt

Hej
Har en väninna som med familj tidigare detta år planerat och bestämt sig för att flytta till ett annat nordiskt land i början på 2020.
Nu har de framkommit efter att barnen i familjen, i skolan varit rätt så osams så skolan gjorde därav en orosanmälan. Nu har de fått besked om utredning och undrar vad som nu händer. Vad händer om de fullföljer sin plan att flytta till ett annat nordiskt land. Läggs utredningen ner då eller kontaktar socialtjänsten det landet angående utredningen? Hur är det med tillfällig respektive permanent flytt till nordiskt land. Läggs utredningen ner oavsett? Eller enbart om det är permanent flytt från Sverige, dvs att man avskriver sig helt från Sverige?

De undrar nämligen hur de ska ställa sig till utredningen då deras flytt redan var planerad och vill inte missa möjligheterna som finns.

Bekant

Kommentarer

Hej!

Så bra att du och familjen tar reda på vad som händer med orosanmälan och utredning innan det är dags för flytt. Du skriver att familjen fått besked om att utredning har inletts efter att orosanmälan kommit in. Familjen kommer då att få kontakt med sina handläggare och kan fråga dem vad som händer specifikt i deras ärende.

Enligt huvudregeln är den nämnd som inlett utredningen i dessa fall skyldig att slutföra utredningen och fatta beslut i ärendet trots de praktiska svårigheter som flyttningen kan medföra.

Om en anmälan föranleder mycket stor oro kan utredning öppnas och åtgärder vidtas även om barnet befinner sig i utlandet. Exempel på omständigheter som föranleder mycket stor oro är om det föreligger grunder för åtgärder med stöd av LVU, om det finns misstanke om människohandel, könsstympning, tvångsäktenskap och exploatering.

Barnets bästa, både på kort och lång sikt, behöver utrönas av behöriga myndigheter i varje enskilt fall. Barnet ska vara delaktigt i den processen. Det finns möjlighet att utbyta information och initiera samarbete med sociala myndigheter i andra länder. Kommunens yttersta ansvar (den kommun i Sverige där ärendet initierades) gäller även om barnet vistas utomlands en tid.

Hoppas att ni får vägledning av vårt svar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter