Lvm

Hej!
Jag undrar hur man gör om jag tex vill att min syster ska få ett lvm.

Desperat

Kommentarer

Hej!

Vi förstår det som att du är orolig för din syster, att din syster missbrukar alkohol eller droger som påverkar hennes liv så mycket att det blir allvarliga konsekvenser för henne.

LVM, Lag om vård av missbrukare i vissa fall, är en av de få tvångslagar som finns i Sverige. Det ska mycket till innan någon mot sin vilja ska kunna tvångsomhändertas för att få hjälp med sitt missbruk.

I 4 § LVM finns kriterierna för när tvångsvård kan bli aktuellt för någon.

4 § Tvångsvård skall beslutas om,
1. någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk,
2. vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller på något annat sätt, och
3. han eller hon till följd av missbruket
a) utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara,
b) löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller
c) kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående.
Om någon för kortare tid ges vård med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård hindrar detta inte ett beslut om tvångsvård enligt denna lag.

Socialnämnden ansöker om vård av en person hos förvaltningsrätten. Sedan är det Förvaltningsrätten som tar beslut om det. Förvaltningsrätten ska säkerställa att kriterierna enligt lagen finns, men också titta på om socialtjänsten försökt få personen det handlar om att frivilligt ta emot stöd och hjälp för sitt missbruk. Har inte sådana försök gjorts eller inte i tillräcklig utsträckning, kan det innebära att Förvaltningsrätten beslutar att vård enligt LVM inte är tillämplig i nuläget.

Du som anhörig och privatperson kan egentligen inte få fram ett beslut om LVM, men som anhörig kan du göra en orosanmälan om din syster till socialtjänsten. I den ska du ange varför du är orolig, hur missbruket ser ut, vilken substans, hur mycket och ofta. Hur påverkar missbruket din syster, hennes familj, arbete, hälsa och så vidare. Socialtjänsten kommer efter att anmälan kommit in, att kontakta din syster och berätta om anmälan och oron som inkommit och frågar om din syster upplever att hon har några problem med missbruket. Socialtjänsten kan erbjuda hjälp och stöd till henne i det läget.

Om det till exempel inkommer anmälan från sjukvården att din syster har inkommit med intoxikation på grund av missbruket och det finns en allvarlig oro för hennes liv och hälsa, öppnar socialtjänsten alltid en LVM-utredning. Trots att en LVM-utredning öppnas ska socialtjänsten motivera den enskilde till frivillig vård. Om utredning visar att din syster har ett fortlöpande missbruk och inte inser att hon utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara, kommer socialtjänsten att ansöka om vård enligt LVM hos Förvaltningsrätten.

Vi råder dig att prata med din syster om din oro för henne. Berätta för henne att det finns hjälp att få både via socialtjänsten men också sjukvården. Om du inte når fram till henne så berätta att du inte kan låta det vara utan kommer att göra en anmälan till socialtjänsten, så blir det inte en överraskning för henne.

Vi hoppas att din syster vill få hjälp att sluta med sitt missbruk och ta hjälp frivilligt.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter