kräva pengar avseende journaler

Hej
Jag ska tidigare fått ta del av tidigare journalanteckningar. Idagsläget har jag inte tagit del av mina anteckningar för de senaste 6 månader jag ska utretts om jag uppfyller krav för att hamna på HVB-hem. Ärendet har avslagits och hamnat hos Arbetsledare (förstesekreterare)

Jag begärde att få ta del av alla journaler och utredningar som gjorts under dessa 6 månader som jag inte tagit del av tidigare

Arbetsledaren svarar att det går bra och hon ska sammanställa detta men att de kommer ta en kostnad på 2 kr efter 10 sidor vilket hon anser sig har rätt till.

Fråga
Har Socialtjänsten rätt att ta kostnad av en individ som både är folkbokförd och aktuell inom kommungräns till Socialtjänsten där journalerna begärts.
Värt att nämna att journalanteckningar begärs för att se om utredningen gått rätt till samt att om jag åläggs med en dyr kostnad förhindrar det mig att både kontrollera samt ge mig tydligt bild som jag ska lägga in i mitt yttrande i överklagan, vilket jag anser vara odemokratiskt och går emot hur vår svenska samhället ska fungera.

Tack för svar

Ta del av journaler

Kommentarer

Hej!

Vad bra att du vill ta del av handlingarna som finns om dig! Enligt Förvaltningslagen så har förvaltningar ett serviceansvar gentemot den enskilde så att denne får den hjälp hen behöver och med hänsyn till frågans art.

Du kan erbjudas att läsa handlingarna som finns i akten i socialtjänstens lokaler. Innan du kan ta del av handlingarna i din akt ska dessa så kallat menprövas. Denna menprövning görs enligt Offentlighets- och sekretesslag. Du kan läsa bestämmelserna i 26 kap 5 § i Offentlighets- och sekretesslagen. Länken nedan tar dig till lagtexten.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningss...

När du har tagit del av din akt på plats, kan du lätt välja vilka delar av akten som du vill ha kopior på.

Myndigheter har rätt att ta betalt för kopior. Det finns en förordning som styr detta och också hur stor kostnaden får vara. I Avgiftsförordningens 15 § samt 16 § är de paragrafer som styr vilka dokument som gäller och storlek på avgiften. Enligt denna förordning är kopia 1-9 gratis, 10 kopior kostar 50 kr och kopior därutöver kostar 2 kr styck. Se länk nedan.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningss...

Vi kan inte se att en rimlig kostnad för kopior är odemokratiskt eller förhindrar att du får ta del av ditt ärende, eftersom du sannolikt utan att få kopior kan få en tydlig bild av handläggningen av ditt ärende.

Vi hoppas att du och din hemkommun hittar ett bra sätt för dig att ta del av alla dina handlingar så du kan gå vidare i de delar du känner att du och socialtjänsten har olika uppfattningar om.

Vänligen

Soctantern

Soctanter