Soc avsluta pågående utredning

Hej,
Undrar om socialtjänsten har befogenhet att avsluta någons utredning vad gäller exempelvis missbruk, trots att klienten motsätter och vill fortsätta vara aktuell inom Socialtjänst vuxenenhet?

Svåra tider och nya metoder . . .

/

Kommentarer

Hej!

Vi förstår det som att du motsätter dig att socialtjänsten avslutat den utredning de gjort avseende ditt missbruk. Att du önskar att socialtjänsten skulle fortsätta utreda din situation.

Om socialtjänsten anser att situationen som föranledde att anmälan alternativt ansökan gjordes är färdigutredd ska socialtjänsten avsluta utredning. Om behovet finns och den enskilde tackar ja till det kan hjälp och stöd erbjudas, exempelvis behandling inom både kommunens egen öppenvård eller via privata instanser. Då avslutas i regel utredningen och socialtjänsten arbetar vidare i insats.

Vi förstår att man som missbrukare kan behöva mycket stöd runt omkring sig för att nå och kunna behålla drogfrihet. Sådan hjälp och stöd kan man dels få via socialtjänsten men också via andra aktörer så som sjukvården eller icke-vinstdrivande organisationer så som AA och NA.

Om du anser att dina behov fortfarande finns kvar och inte är tillgodosedda kan du alltid göra en ny ansökan om hjälp till vuxenenheten. Du får i den uppge vilka behov du har och varför du anser att de inte är tillgodosedda i nuläget.

Du verkar vara motiverad att ta emot hjälp för att nå drogfrihet och vi önskar dig stort lycka till på vägen att nå det!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter